Jēkabpils novads
izsole - koka āmuriņš novietots uz portatīvā datora klaviatūras

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56019000870 Kārļa Skaubīša iela 20-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads, kas sastāv no  telpu grupas  ar kadastra apzīmējumu 56010012775001002 “Biroja telpas” ar kopējo nedzīvojamo telpu platību 42,1 kvadrātmetri un atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 56010012775001 Kārļa Skaubīša iela 20, Jēkabpils, Jēkabpils novads, pirmajā stāvā, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis - biroja telpas komercdarbībai.

Nomas objekta sākuma nomas maksa - 2,90 euro/kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citiem papildus maksājumiem, ko sedz nomnieks.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2024.gada 20.maija plkst.17.00. Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv.

Izsole notiks 2024.gada 22.maijā plkst. 9.30 Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Detalizēta informācija par nomas objektu, nomas īpašie nosacījumi, izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie  dokumenti, nomas objekta sākuma tirgus nomas maksa, izsoles solis, nomas līguma projekta nosacījumi, iespēja iepazīties ar nomas objektu ir noteikta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Ar nomas tiesību pirmās izsoles noteikumiem, t.sk. ar nomas līguma projektu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jekabpils.lv/lv/nomas-tiesibu-izsole  vai klātienē Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas daļā  Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 11.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

 Informācija pa  mob. nr. 26814985.