KPFI logo

Projekta „Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros 2011. gada 31. maijā tika noslēgts līgums ar SIA „LC Būve” par objekta “Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” fasādes vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai Dūmu ielā 1, Jēkabpilī būvdarbiem. Sākotnēji darbus bija plānots pabeigt līdz 2011. gada 30. septembrim, bet aizkavējās projektā paredzētā lifta piegāde. Tādēļ līgums tika pagarināts līdz 2011. gada 31. oktobrim.
Galvenais uzdevums, veicot būvdarbus, bija paaugstināt PII „Auseklītis” ēkas energoefektivitāti un sasniegt ēkas energoauditā ietvertos aprēķinus – siltumenerģijas patēriņa samazināšanu par 50 % un CO2 emisiju samazināšanu par 52 % .

Lai panāktu minēto oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu, tika veikta visu sienu, logu un durvju ailu, ēkas cokola, pagraba pārseguma, jumta pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu Tāpat tika veikta neblīvo ārdurvju nomaiņa pret jaunām koka vai PVC ārdurvīm un vējtvera durvju uzstādīšana, kur tas bija iespējams. Vecie koka logi ir nomainīti pret PVC logiem. Pagrabā ir nomainīta apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācija. Apkures sistēmas ir nomainīta, izveidojot divcauruļu apkures sistēmu ar iespēju balansēt kontūrus, uzstādīti jauni stāvvadi un radiatori ar termostatiskajiem vārstiem. Apkures sezonas laikā tiks organizēts nakts (18:00-6:00) un brīvdienu apkures režīms, kas nodrošinās, ka telpu temperatūru nav augstāka par 18 °C.

Darbi ir veikti labā kvalitātē, atbilstoši plānotajam. Būvuzraudzību objektā veica IK „Būvzinis – J” , autoruzraudzību veica SIA „AI Projekts”.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments sedza 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām. PII „Auseklītis” renovācijas darbu kopējās izmaksas bija 659 529.83 LVL, no tām 260 571, 80 LVL sedza Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 398 358.03 LVL ieguldīja pašvaldība.

Šobrīd pašvaldība apzina, cik līdzekļu būs nepieciešams, lai PII „Auseklītis” iemītnieki no savas pagaidu mītnes Meža ielā 12 pārceltos atpakaļ uz renovētajām telpām. Tiek lēsts, ka pārcelšanās varētu notikt 2012. gada februārī.