Informācija presei Sociālais dienests
radiatori

Uz mājokļa pabalstu šajā apkures sezonā varēs pretendēt arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, taču pārsniedz šī pabalsta piešķiršanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

Šobrīd daudzus pārsteidz rēķini par elektroenerģiju un dabasgāzes apkuri, tāpēc svarīgi ir zināt, ka uz mājokļa pabalstu varēs pretendēt ne tikai trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, bet arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, bet nedaudz pārsniedz šobrīd mājokļa pabalsta piešķiršanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

No 2021.gada 1.jūlija ir noteikts vienots mājokļa pabalsta saturs un aprēķina principi. Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Lai pašvaldības varētu nodrošināt mājokļa pabalstus situācijā, kad masveidīgā cenu sadārdzinājuma dēļ izmaksājamas lielākas summas daudz vairāk cilvēkiem, valsts šiem izdevumiem piešķirs mērķdotāciju. To paredz Saeimā pieņemtie Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2021.gada 24. decembrī. Tostarp minētie grozījumi paredz mājokļa pabalsta aprēķinā piemērot GMI sliekšņu summai augstākus koeficientus šādām iedzīvotāju grupām:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks.

Šāds atbalsta paplašinājums noteikts, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atbalstu visās pašvaldībās zemu ienākumu mājsaimniecībām, kurās pastāv risks norēķināties par mājokļa uzturēšanu šajā apkures sezonā, īpaši pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

Konsultāciju var saņemt un veikt pierakstu pie speciālistiem, zvanot:

 • bij. Aknīstes novada iedzīvotāji uz tālruni 28665415,
 • bij. Jēkabpils novada iedzīvotāji uz tālruni 27010871,
 • bij. Krustpils novada iedzīvotāji uz tālruņiem 28690643, 29245426,
 • bij. Viesītes novada iedzīvotāji uz tālruni 29382734,
 • bij. Salas novada iedzīvotāji uz tālruni 29372660,
 • Jēkabpils iedzīvotāji pieraksta veikšanai uz tālruni 65207092 un konsultācijai - 65207093, 65207090.