Cilvēki būvlaukumā

 

ERAF logo

Salas novada pašvaldībā turpinās Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (ERAF) “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā”, projekta identifikācijas Nr. 9.3.1.1/19/I/001 īstenošana.

Būvdarbi “Līkumu ēkas pārbūvē” tiek veikti no 2020. gada septembra un turpinās bez pārtraukuma. Pārskata periodā laika apstākļi bija labvēlīgi, temperatūra saglabājās virs nulles, līdz ar to SIA “Erbauer group” varēja veikt mūrēšanas un betonēšanas darbus. Pirmajā stāvā pabeidza grīdas siju nomaiņu, bet otrajā stāvā sāka uzstādīt grīdas apakškonstrukcijas. Sāka uzstādīt arī jumta segumu, nomainīti logi. Visā ēkā demontēja griestu un sienu apmetums.

Demontējot otrā stāva griestus, atklājās, ka dažas no grīdas sijām pārsegumā starp otro stāvu un bēniņiem ir bojātas.

Būvdarbi tiek veikti kvalitatīvi. SIA “Erbauer group” ir atsaucīgs, un problēmas tiek risinātas uzreiz, - tiklīdz tās parādās. Būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Steelandglass”, būvuzraugs Markus Helmut Moll. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar būvniecības risinājumiem, objektā regulāri notiek būvsapulces.

Galvenais izaicinājums pārskata periodā atkal bija saistīts ar projektētājiem. Būvdarbu veikšanai pie projekta nepieciešami vairāki paskaidrojumi un precizējumi, kurus projektētāji neiesniedz solītajā laikā. Tas palēnina būvniecības procesu par 5 mēnešiem. Pārskata periodā autoruzraugs sagatavoja un iesniedza projekta izmaiņu skici par jauno ventilācijas sistēmas risinājumu, bet sistēmas pārprojektēšana vēl arvien nav pabeigta. Ventilācijas agregāts jāuzstāda bēniņu stāvā nevis pirmajā stāvā, kā bija paredzēts sākotnēji, jo pirmajā stāvā nav vietas. Projektētājs SIA “JC Stars” nepieciešamos risinājumus “Līkumu ēkas pārbūvē” ir izstrādājis un iesniedzis tikai daļēji, iesniedzis skici jaunām kāpnēm starp 1. un 2. stāvu. Būvprojektā nepieciešamas korekcijas, bet pielāgojumi ir procesā un autors ļoti lēni strādā pie nepieciešamajām izmaiņām, trūkst projekta risinājumu: lietus ūdens novadīšanai (ir tāmes pozīcija, bet nav projekta); rampas risinājumi; priekšējo sienu stabilizēšanai; inženiersistēmām (apkure un ūdens/kanalizācija) saistībā ar stāva plānojuma izmaiņām. Nav iesniegtas arī otrā stāva plāna korekcijas atbilstoši Salas novada pašvaldības uzdevumam. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana papildus darbiem ir ļoti aizkavējusies, tā jāpaātrina.

Aprīlī Labklājības ministrijas vides pieejamības ekspertes Inese Vilcāne un Poļina Rožkova, attālināti ZOOM platformā, sniedza konsultāciju par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā”.

Pašvaldība aprīlī iesniedza otro maksājumu pieprasījumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), faktiski veikto izdevumu dokumentu pārbaudei.

26. aprīlī noslēdzās izsludinātais atklātais konkurss ”Ēkas pārbūve Biržu ielā 12, Birži, Salas novadā, Salas pagastā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2021/3/ERAF). Pēc publiski pieejamās informācijas elektronisko iepirkumu sistēmā, iesniegti seši piedāvājumi. Iepirkumu komisija strādā, lai izvērtētu iepirkuma rezultātus.

Projekta iznākuma rādītāji: attīstīta (pārbūvēta) divu objektu infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam: Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts; “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: Līkumi, Sēlpils pagasts, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā tiks nodrošināta vides un informācijas pieejamība.

Jāsasniedz projekta rezultāti: izveidots un labiekārtots bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums - 24 vietas; izveidots un labiekārtots "atelpas brīža" pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - 12 vietas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 413 896,49 euro, no kurām: 50,16%, jeb 515 646,09 euro  ir ERAF finansējums; 7,55% jeb 77 631,34 EUR Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 11,26% jeb 115 793,16 euro  Valsts budžeta finansējums, 31,03% 318 941,34 euro  Salas novada pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 385 884,56 euro. Projekta īstenošanas termiņš 36 mēneši, no 2020. gada janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība