Četras sakļautas plaukstas
ERAF logo

Salas novada pašvaldība 2020. gada 14. janvārī parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novada” īstenošanu. Projekts iesniegts 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2. kārtas ietvaros.

Veselības ministrijas 2019. gada vietnes aktualitātes vēsta: “Deinstitucionalizācija ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šā brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.”

Vairāk informācijas par deinstitucionalizāciju vietnē:

http://lm.gov.lv/lv/aktualitates-arhivs/91024-isi-par-deinstitucionalizaciju-kas-tas-ir-un-kadas-parmainas-gaidamas

Projekta mērķis: Attīstīt  infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai - bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam  un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta iznākuma rādītāji: Pārbūvēta divu objektu infrastruktūra, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojuma sniegšanai: bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam (ĢVPP) 24 vietas - Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 12 vietas -  Līkumos, Sēlpils pagastā. Projektā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījumu rezultātā tiks nodrošināta arī vides un informācijas pieejamība.

Projekts Nr. 9.3.1.1./19/I/001 tiks īstenots tiešā sinerģijā ar 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi’’ rezultātā izstrādāto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. - 2020. gadam, kas tika apstiprināts 2018. gada 28. jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē, kur ir atrunāti nepieciešamie pakalpojumi un to sniegšanas veidi.

Salas novada pašvaldība ir Zemgales plānošanas reģiona sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" Eiropas Sociālā fonda projektā "Atver sirdi Zemgalē", Sadarbības līgums Nr. 3.-41.4/35 no 2016. gada 19. janvāra. Arī mērķa grupas, kuras izmantos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus ir izvērtētas deinstitucionalizācijas plānā (DI plāns).

Apstiprinātais Zemgales plānošanas reģiona DI plāns ir pieejams šeit:

https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020

Projekta darbības:

1) projekta vadības nodrošināšana;

2) divu būvprojektu izstrāde ēku pārbūvei, autoruzraudzība;

3) ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Līkumos, Sēlpils pagastā;

4) ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā;

5) būvuzraudzības pakalpojumi;

6) materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanai;

7) materiāltehniskā nodrošinājuma, iekārtas iegāde un uzstādīšana ĢVPP sniegšanai;

8) ēku kadastrālā uzmērīšana pirms nodošanas ekspluatācijā;

9) projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1163740,79 euro, no kurām: 29,92%  jeb 348197,40 euro ir ERAF finansējums; 1,32% jeb 15361,65 euro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 68,76% jeb 800181,74 euro.

 

Projekta neattiecināmās izmaksas: 247225,04 euro.

Projekta īstenošanas termiņš no 2020. gada janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule

Projekta vadītāja