ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 24.jūlijā ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ( turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, kur tā tiks nodrošināta atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, atbilstoši MK noteikumu Nr. 871 2.punktā noteiktajam.

Projekts tiks īstenots tiešā sinerģijā ar 01.07.2015. MK noteikumu Nr.313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi’’ rezultātā izstrādāto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk- DI plāns) 2017.-2020. gadam, kas tika apstiprināts 2018.gada 28.jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē, kur ir atrunāti nepieciešamie pakalpojumi un to sniegšanas veidi. Jēkabpils pilsētas pašvaldība veidos tādu infrastruktūru un sniegts tādus pakalpojumus, kuri ir atrunāti DI plānā.

Apstiprinātais Zemgales plānošanas reģiona DI plāns ir pieejams šeit: 
http://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020.

Projekta galvenās darbības: 
Dienas aprūpes centra (turpmāk- DAC) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk- FT) izveide Jēkabpilī, Jaunā ielā 39I; 

  1. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras attīstība bērniem ar FT Jaunā ielā 39I- multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, Montessori istaba; 
  2. DAC pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) paplašināšana un labiekārtošana, Jaunā ielā 39I; 
  3. Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT, Brīvības ielā 286A; 
  4. Specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar GRT un labiekārtošana, Jaunā ielā 39I; 
  5. Teritorijas labiekārtošana Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A; 
  6. Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A; 
  7. Informācijas un publicitātes pasākumi. 

Projekta plānotie rezultāti- sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jēkabpils pilsētā Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A, kur Projektā izveidotas 74 pakalpojumu vietas, t.sk., pilngadīgām personām ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa); bērniem ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes. 

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs- 2020.gads decembris. 

Projekta kopējās izmaksas-1 772 435,35 EUR, plānotais ERAF līdzfinansējums 888 761,70 EUR. 

 

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība