Biznesa ideju konkurss 2023 - plakāts

Jēkabpils novada pašvaldība no 2023. gada 23. oktobra līdz 30. novembrim izsludina projektu konkursu “Atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils novadā”.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils novadā, sekmējot jaunu darba vietu izveidošanu, inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstīšanu.

Pieteikumu var iesniegt:

 • persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko, bet plāno attīstīt saimniecisko darbību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;
 • saimnieciskās darbības veicējs vai Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants ne ilgāk kā 36 mēnešus.

Atbalsts tiks piešķirts:

 • Pamatlīdzekļu, instrumentu, aprīkojuma, izejmateriālu iegādei un/vai uzstādīšanai, darbinieku apmācīšanai to lietošanā;
 • licenču iegādei;
 • datorprogrammu iegādei;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • produktu/pakalpojumu prototipu izstrādei un testēšanai;
 • jaunu produktu/pakalpojumu uzsākšanai;
 • mārketinga aktivitātēm no jauna radīto vai uzlaboto produktu un pakalpojumu pārdošanai;
 • citiem pamatotiem izdevumiem, kas tieši saistīti ar saimnieciskās darbības inovācijām un attīstību.

Konkursā pieejamais finansējums ir 30 000,00 EUR.

Viens Pretendents var saņemt Atbalstu ne lielāku par EUR 6 000,00.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 75%.

Nolikums par atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils novadā ir skatāms Jēkabpils novada domes mājas lapā: www.jekabpils.lv sadaļā "Novads" > "Uzņēmējiem" > "Konkurss saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai".

Projektu pieteikumi interesentiem jāiesniedz līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00 personīgi Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 30. kabinetā vai nosūtot pa pastu - Jēkabpils novada Attīstības pārvalde, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 (pasta zīmogs – 2023. gada 30. novembris) vai nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu attistibas.parvalde@jekabpils.lv ar norādi e-pasta tēmā “Pieteikums Uzņēmējdarbības konkursam”.

Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu pieteikumu sagatavošanu pieejamas zvanot pa tālruni +371 28635513 vai rakstot natalija.gerasimova@jekabpils.lv

Projektu konkursu organizē Jēkabpils novada pašvaldība.