Zilanuiela
ERAF logo

Projekta ietvaros paredzēta Oļu ielas, Mālu ielas, Zīlānu ielas un Ķieģeļu ielas posmu pārbūve.

Oļu ielas pārbūve ir pabeigta. Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Kopējās Oļu ielas pārbūves izmaksas ir  269 627,75 EUR. Būvdarbus veica SIA “Krustpils”, būvuzraudzību veica SIA “Latroad Group”, bet autoruzraudzību SIA “BM-projekts”. Oļu ielā ir izbūvēts jauns ceļa segums posmā no Zīlānu ielas līdz iebrauktuvei SIA “Gaujas koks”.

Tuvāko nedēļu laikā plānots pabeigt arī Mālu ielas pārbūvi. Mālu ielas pārbūves kopējās izmaksas ir  272 900,70 EUR. Būvdarbus veic SIA “LV Roads”, būvuzraudzību veic SIA “Jurēvičs un partneri”, bet autoruzraudzību SIA “BM projekts”. Mālu ielā tiek izbūvēts jauns ielas segums, gājēju celiņš, autostāvvietas kravas transportam, tiek veikta slēgtās lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ierīkots ielu apgaismojums, tiek veikta esošo komunikāciju aku vāku līmeņošana un labiekārtošanas darbi abās ielas pusēs.

Zīlānu ielas posma 1. un 2. kārtas darbi ir uzsākti vienlaicīgi. Tie turpināsies, kamēr vien šogad laikapstākļi atļaus. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks atsākti nākamajā gadā, un tos pabeigt plānots nākamā gada jūlijā.  Būvdarbus abos ielas posmos veic AS “Ceļu pārvalde”, būvuzraudzību veic SIA “Latroad Group” un SIA “GEO Consultants”, bet autoruzraudzību SIA “BM projekts”. Būvdarbu 1. kārtas izmaksas ir  1 219 833,13 EUR, bet 2. kārtas izmaksas ir  364 509,32 EUR.  Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai 1.kārtas (1033 m) un 2.kārtas (323 m) būvdarbi ietver ielas asfaltbetona seguma izbūvi, bojāšanās riskam pakļauto pazemes komunikāciju (elektroapgādes kabeļu) un lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi, esošo kanalizācijas un ūdensvada aku pārbūvi un vāku līmeņošanu, ielas apgaismojuma ierīkošanu. Tiks izbūvēta arī gājēju ietve un veikti labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. Tiks izbūvēti pašvaldības elektronisko sakaru kabeļi videonovērošanas sistēmai, kas tiks savietota ar esošo pašvaldības videonovērošanas tīklu.

Vēl projekta ietvaros paredzēta Ķieģeļu ielas posma pārbūve, ko plānots īstenot 2022. gadā. Tiks veikta Ķieģeļu ielas posma (604 m) un Rēzeknes ielas posma (73 m) pārbūve, kas ietver brauktuves pārbūvi, gājēju ceļa izbūvi, autostāvvietu izbūvi kravas transportam Rēzeknes ielā, lietus ūdens kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūvi, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkla posma pārbūvi. Tiks veikta teritorijas apzaļumošana un publisku autostāvvietu izbūve.

Uz šo brīdi, ņemot vērā gan noslēgtos līgumus, gan vēl plānotos, projekta kopējās izmaksas ir  4 400 271,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir  3 669 580,20 EUR, Valsts budžeta dotācija  182 672,70 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums , ieskaitot neattiecināmās izmaksas, 712 901,43 EUR.