Projektu jaunumi Dunavas pagasts
Koka lapenes karkass Daugavas krastā

2021. gadā bij. Jēkabpils novada pašvaldībā tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projekts “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000004. Šobrīd objektā norit noslēdzošie darbi pārceltuves teritorijas labiekārtošanai.

Projektā plānotās aktivitātes - uzstādīt vienu hibrīdapgaismojuma laternu (izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus – saules un vēja enerģiju). Laterna tika uzstādīta 2022. gada ieskaņā, papildus projektā plānotajai aktivitātei, pašvaldība par saviem līdzekļiem objektā šobrīd uzstāda nojumi.

Labiekārtošanas darbus Dunavas pagasta pārceltuves teritorijā veic SIA “LEGĀTS”, būvuzraudzība – IK “CB TESTS”.

Projekta vispārējais mērķis – sakārtot publisko ārtelpu un nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem JNP, LP Sēlija teritorijā.

Projekta specifiskais mērķis - labiekārtot Dunavas pagasta pārceltuves pār Daugavu teritoriju, uzstādot inovatīvu apgaismojumu - hibrīdgaismas laternu, kas ražo elektrību no saules un vēja enerģijas.

Kopējās projekta “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā” izmaksas (EUR) 5 118,24, ELFLA līdzfinansējums (EUR) 4 500,00, pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 618,24

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm