Eiropas sociālais fonds

Lai nodrošinātu karjeras vadības prasmju apguvi skolās, veidotu izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm un motivētu izglītojamos izvēlēties profesiju un nodarbinātību atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar pilsētas skolām īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 \“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2017. / 2018.m.g. Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu skolēniem tika piedāvātas 17 karjera izglītības pasākumi, kuru īstenošanai tika izlietoti  vairāk kā 18 tūkstoši eiro.

Sākumskolas skolēni projekta ietvaros iepazina mūziķa, teātra, mākslinieka, inženierzinātņu profesiju ikdienas darba pienākumus kā arī prasmes, kuras nepieciešamas veicot šo darbu. 5. klašu skolēni apmeklēja Starptautisko Lidostu Rīga, kur tika stāstīts  par lidostas darbību, darbinieku skaitu un nepieciešamo izglītību, lai varētu  strādāt šajā uzņēmumā.   

Savukārt 8. – 12.klašu  skolēniem tika piedāvātas dažādas  praktiskas  karjeras izglītības attīstības nodarbības, kurās jaunieši varēja veikt dažādus uzdevumus , lai  precīzi izvirzītu savus mērķus, pieņemtu  sev pareizos   lēmumus, kā arī veikt pašizpēti.