Eiropas sociālais fonds

Šī gada 28.aprīlī noslēgti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projektā Nr.4.2.2.0/18/I/012 “PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”.

Līguma grozījumi veikti, jo palielinājusies būvdarbu līguma summa par 119 263,37 EUR. Izmaksu sadalījumu sastāda - papildus darbi par summu 97860,06 EUR, ieslēgtie darbi 23 572,68 EUR un izslēgtie darbi 2 169,37 EUR apmērā. Izmaksu palielinājums tiks segts, no pašvaldības līdzekļiem ņemot aizņēmumu no Valsts kases. Būvdarbu izpilde ir 33 % no kopējā līguma summas. Pirmsskolas izglītības iestādē "Bērziņš" ir pabeigta ventilācijas, ūdensvada un kanalizācijas izbūve, kā arī uzstādīta apkures sistēma. Lielākā daļa no iekšdarbiem ir pabeigta.