Saukas pagasts Vide
Saukas ezers

Jēkabpils novada pašvaldība 2023. gada 4. janvārī saņēma iesniegumu no biedrības “Saukas dabas parka biedrība” ar lūgumu noslēgt jaunu nomas līgumu par Saukas ezera nodošanu nomā. Publiskā ūdenstilpe Saukas ezers kopš 2009. gada 28. decembra nodots nomā biedrībai ar mērķi veikt rūpniecisko zveju un organizēt amatierzveju – makšķerēšanu, līgums ir spēkā līdz  2023. gada 30. maijam.

Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumu Nr.719 „Publisko ūdeņu nomas noteikumi” 10. punktā noteikts, ka nomnieka izvēlei rīko elektronisku nomas tiesību izsoli, lai iegūtu iespējami augstāku samaksu vai konkursu.

Jēkabpils novada dome 2023. gada 23. februāra sēdē nolēma publisko ūdenstilpi - Saukas ezeru - nodot nomā uz laiku līdz 6 gadiem, nomnieka izvēlei rīkojot elektronisku nomas tiesību izsoli. Par izsoles sagatavošanu un rīkošanu būs atbildīga Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.

Saukas ezers atrodas Jēkabpils novada Saukas pagastā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā- dabas parkā “Sauka”. Saukas ezera platība ir 712,17 ha. Saukas dabas parkam ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2011. gada līdz 2021. gadam, ko VARAM pagarinājis līdz 2026. gada 31. decembrim. Tāpat Saukas ezeram izstrādāti ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi, laika posmam no 2020. gada līdz 2030. gadam, kas apstiprināti Viesītes novada domē 2019. gadā, un ezera ekspluatācija veicama saskaņā ar tajos noteikto.