Lauku ceļš - ainava

Ārkārtējas situācijas ietekmes mazināšanai, mobilitātei, satiksmes drošībai un organizēšanai saistībā ar Covid-19 izplatību, augustā Salas pagastā nodota ekspluatācijā pašvaldības ceļa S13 Pļavnieki- Elkšņi infrastruktūras pārbūve 1,352 km garā posmā.

Ceļa pārbūve veikta atbilstoši attīstības programmā 2019.- 2025. g. noteiktajam investīciju plānam. Projekts tika iesniegts atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, kas piemēroti pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti. 2020. gada septembrī ceļa pārbūvei tika noslēgts Aizdevuma līgumus ar Valsts kasi uz vairākiem gadiem.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem, darbus objektā veica SIA “MIKOR”. Būvuzraudzību - SIA “IR & VS”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „Projekts EAE”.

Laba infrastruktūra palīdz veicināt ekonomikas izaugsmi un padarīt lauku apvidus pievilcīgākus. Salas un Sēlpils pagastu autoceļu kopgarums ir 152,83 km. Īstenojot vairākus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektus, Salas un Sēlpils pagastos ir atjaunoti ceļa posmi 8, 037 km garumā.