Jaunās katlu mājas būvniecība Tvaika ielā 4
Kohēzijas fonda logo

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” īsteno divus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektus, izbūvējot divas jaunas katlu mājas. Projektu realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu (AER) centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/037 “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”.

Projektā paredzēts Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW un dūmgāžu kondensatoru 2MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ieguvumi:

•Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER.

•Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 294,803 t CO2 gadā.

•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienība ar 10 MW kopējo jaudu.

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA Mapri Būve. Būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

Projekta kopējie izdevumi: 8 144 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit četri tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 7 934 000,00 EUR – Kohēzijas Fonda finansējums: 38,93 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 089 000,00 EUR un privātais attiecināmais finansējums: 61,07 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 845 000,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 210 000,00 EUR.
 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”.

Katlu mājas būvniecība Ķieģeļu ielā

Projektā paredzēts Jēkabpils pilsētā, Ķieģeļu ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 1,5 MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ieguvumi:

 •Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER.

•Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 1021,875 t CO2 gadā.

•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu.

Projekta ietvaros noslēgti visi nepieciešamie iepirkuma līgumi: projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA "JĒKABPILS PMK". Būvuzraudzību veic SIA "Marčuks".

Projekta kopējie izdevumi: 2 218 259,14 EUR (divi miljoni divi simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro, 14 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 206 540,00 EUR- Kohēzijas Fonda finansējums 35,40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 427 067,00 EUR un privātais attiecināmais finansējums: 64,60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 779 473,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 1 011 719,14 EUR. Abu projektu īstenošanas laiks ir 2023. gads. 

                                                                                                                                                 SIA “Jēkabpils siltums”