foto

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numurzīmju, ēku nosaukumu (turpmāk – māju nosaukumu), ielu un laukumu norādes, kā arī virziena norādzīmes uz atsevišķiem objektiem – uz lauku viensētām, publiskām ēkām, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu.

 • Ēku numurzīmju, māju nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji. 
 • Ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu norādēm un norādzīmēm uz publiskām ēkām jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa), tās nedrīkst būt deformētas, sarūsējušas vai citādi bojātas, jāatbilst paraugiem, kas norādīti šo noteikumu pielikumā.
 • Viensētu īpašnieki var izvietot norādzīmes uz viensētām. Pirms norādzīmes uzstādīšanas jāsaskaņo tās izvietošanas vieta ar Jēkabpils novada pašvaldību vai VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
 • Norādzīmēm uz viensētām jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmām no ielas (ceļa), var būt izgatavotas pēc individuāla dizaina vai pēc parauga, kas norādīts šo noteikumu 19. un 20. pielikumā.
 • Jēkabpils pilsētā, Gārsenes pagasta Krauju un Gārsenes ciemā, Asares pagasta Asares un Ancenes ciemā, Leimaņu pagasta Leimaņu un Mežgales ciemā, Zasas pagasta Zasas un Liepas ciemā, Kalna pagasta Vidsalas un Dubultu ciemā, Rubenes pagasta Rubeņu un Kaldabruņas ciemā, Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā, Variešu pagasta Variešu, Medņu un Antūžu ciemā, Rites pagasta Cīruļu ciemā, Dignājas pagasta Vandānu ciemā, Dunavas pagasta Dunavas un Sudrabkalna ciemā, Saukas pagasta Saukas un Lones ciemā ēku īpašniekiem, kuriem piešķirta adrese ir mājas nosaukums, pienākums šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvietot mājas nosaukuma norādi. Ārpus norādītajiem ciemiem māju nosaukumu norādes pie ēkas nav obligātas, bet tās var izvietot kā individuāla dizaina mājas nosaukuma zīmi vai izgatavotas pēc paraugiem.

Ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošana

 • Pie ēkas jābūt vienai numurzīmes vai māju nosaukuma norādei, kas izvietojama uz fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru piešķirta adrese.
 • Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme izvietojama uz fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru piešķirta adrese.
 • Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīmes norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).
 • Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numurzīmes vai mājas nosaukuma norāde izvietojams uz žoga vai atsevišķa staba, kuras dizains un izvietojums saskaņojams ar Jēkabpils novada pašvaldības Vides dizaina speciālistu.
 • Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīmju, mājas nosaukuma norāde izvietojama uz katras no šīm fasādēm.
 • Ēkas numurzīmes norāde izvietojama 2,5 metru augstumā no zemes pie ēkas fasādes, apmēram 20 centimetru attālumā no ēkas stūra, labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.
 • Ielas un laukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5 metru augstumā no zemes un 20 centimetru attālumā no ēkas stūra.
 • Ielu un laukumu nosaukumu norādes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu.
 • Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma norādes uzstādīšanai, norādes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
 • Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu norādes uzstādīšanai, norādes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti aizsargjoslā gar ielu.
 • Norādzīmes uz viensētu izvieto pie viensētas pievadceļa pieslēguma (krustojuma) ar valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu.

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā tiek saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, māju nosaukumu norāžu, ielu nosaukumu norāžu un norādzīmju dizains un izvietošanas kārtība, kas atbilst šo saistošo noteikumu prasībām.

Saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas ēku numurzīmju norādes individuālām dzīvojamām ēkām (viendzīvokļa privātmājām) nomaināmas līdz 2023. gada 1. janvārim, ēku numurzīmju norādes daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un publiskām ēkām, māju nosaukuma norādes, ielu, laukumu nosaukumu norādes, norādzīmes nomaināmas līdz 2025. gada 1. jūnijam.

Ar saistošajiem noteikumiem pilnā apmērā var iepazīties: https://m.likumi.lv/ta/id/334428-saistosie-noteikumi-par-eku-numurzimju-maju-nosaukumu-ielu-un-laukumu-nosaukumu-norazu-un-noradzimju-izvietosanu-jekabpils-novada