Pašvadība Zveja Noteikumi
laukezers

No šī gada 17.novembra stājušies spēkā Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.46 - "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā", kas nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība, pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos.

Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām, nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. Sīkāk par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību variet lasīt šeit: Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā (likumi.lv)

Zvejas limitu sadales kārtība:

  • lemjot par atļauju slēgt līgumu, ņem vērā zvejniecību regulējošo ārējos normatīvos aktos noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais personām iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu;
  • iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības, gan juridiskām, gan fiziskām personām, priekšroka prioritārā secībā dodama personām, kas darbojas pašvaldības teritorijā un ir pildījušas iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojušas zvejas tiesību regulējošos normatīvos aktus;
  • veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes saimniecības locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu zvejas rīku - zivju murdu.

Informējam, ka 27.oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Domes sēdē tika nolemts noteikt maksu par zvejas rīku limita vienu vienību, lai sekmētu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu, to atjaunošanu un uzturēšanu, kā arī nodrošinātu zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un kontroli. Noteiktā maksa tiks piemērota no 2023.gada 1.janvāra.

Nr.p.k.

Zvejas rīka nosaukums

Maksa par zvejas rīku limita vienu vienību (euro)*

iekšējos ūdeņos

upēs

ezeros un ūdenskrātuvēs

1.

Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos)

28,46

19,92

2.

Zivju murds ar sētu, virs 30 m
(iekšējos ūdeņos)

71,14

56,92

3.

Zivju murds bez sētas

19,92

14,22

4.

Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos)

5,70

Lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2023. gadā, jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai uz e-pastu attistibas.parvalde@jekabpils.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu) līdz 2023. gada 28. februārim.

Iesnieguma veidlapas: