Ēkas fasāde
ERAF logo

Pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem, pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu (ERAF) “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā”, projekta identifikācijas Nr. 9.3.1.1/19/I/001. Deinstitucionalizāciju definē kā pakalpojumu sistēmas izveidi, kas personai ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Projekta mērķis: attīstīt infrastruktūru Salas novada bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projektā februārī darbi turpinās Līkumos, veicot divstāvu ēkas pārbūvi. Pirmajā stāvā telpas pielāgo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēka celta 18. gadsimtā, pārbūvēta 19. gadsimta 20-os gados, tādēļ demontāžas darbos atklājās “pārsteigumi”. Bija jāpieņem svarīgi lēmumi par papildus darbiem un to tālāku risināšanu.

Decembrī būvnieks sagatavoja un izbetonēja jaunu 1. stāva grīdu, kā arī uzstādīja kanalizācijas caurules. Janvārī demontēts esošais jumts un uzstādīta kondensāta plēve. Uzsākti papildus darbi, lai nomainītu un pastiprinātu bojātās pārsegumu sijas, saskaņā ar projektētāja SIA “JC stars” izstrādātajām būvkonstrukciju skicēm. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana papildus darbiem ir aizkavējusies, tā jāpaātrina. Būvdarbus veic SIA “Erbauer group”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Steelandglass” - būvuzraugs Markus Helmut Moll.

Turpinās ēkas “Līkumi” pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Objektu ekspluatācijā plānots nodot līdz 2021. gada jūlijam.

Decembrī pašvaldība iesniedza maksājumu pieprasījumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), faktiski veikto izdevumu dokumentu pārbaudei.

Projekta iznākuma rādītāji: attīstīta (pārbūvēta) divu objektu infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam: Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, kā arī “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: Līkumi, Sēlpils pagasts, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā tiks nodrošināta vides un informācijas pieejamība.

Jāsasniedz projekta rezultāti: izveidots un labiekārtots bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums - 24 vietas; izveidots un labiekārtots "atelpas brīža" pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - 12 vietas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 413 896.49 eiro, no kurām: 50.16%, jeb 515 646.09 eiro ir ERAF finansējums; 7.55% jeb 77 631.34 eiro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 11.26% jeb 115 793.16 eiro Valsts budžeta finansējums, 31.03% 318 941.34 eiro Salas novada pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 385884.56 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 36 mēneši, - no 2020. gada janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule

Projektu vadītāja

Salas novada pašvaldība