Būvtāfele

 

ERAF logo

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/001 pirmajā kārtā, Sēlpils pagastā tiek veikta Līkumu ēkas pārbūve.

Kopš septembra ir uzsākti ēkas iekšējie demontāžas darbi, taču novembrī, turpinot iesāktos darbus, kas paredzēti būvprojektā, 2. stāvā tika konstatēti apjomīgi koka siju un spāru galu bojājumi. Lai novērstu esošo situāciju, radusies nepieciešamība izstrādāt un noteikt papildus koka konstrukciju apjomu nestspējas pastiprināšanas darbiem un, pēc vajadzības, veikt to nomaiņu, lai atjaunotu jumta pārsegumu. Ēkas pārbūves konstruktīvo risinājumu noteikšanai, SIA “JC stars” atbildīgais būvprojekta vadītājs gatavo papildus rasējumus. Turpinās inženiertehnisko tīklu izbūve.  Ēkas pārbūves darbus veic SIA “Erbauer group”, būvuzraudzības pakalpojumu sniedz  SIA “Steelandglass”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu rezultātā, pirmajā projekta kārtā tiks sniegts “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pēc “Līkumu” ēkas pārbūves, tiks iepirkts materiāltehniskais aprīkojums  1. stāva telpu aprīkošanai, lai sniegtu  sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vienlaicīgi 12 personām.

Otrajā kārtā, - 2021. gadā, veicot iepirkumus, paredzēts uzsākt pārbūvi ēkai Salas pagasta Biržu ielā 12, ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu un jauniešu līdz 17 gadu vecumam aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam.

Projekta mērķis: Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Salas novadā bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona izstrādāto plānu 2017.-2020. gadam. Pasākuma ietvaros sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, bet atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1163740,79 euro, no kurām: 29.92%, jeb 348197,40 euro ir ERAF finansējums; 1,32% jeb 15361,65 euro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 68,76% jeb 800181,74 euro Salas novada pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 247225,04 euro. Projekta īstenošanas termiņš 36 mēneši, no janvāra 2020. gada janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule

Projekta vadītāja

Salas novada pašvaldība