Jēkabpils novads Sociālie projekti
logo

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros, lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, tiek turpināta materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde Brīvības ielā 286A, kurā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, kurā atradīsies dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, montesori istaba, silto smilšu terapijas kabinets un mūzikas terapijas kabinets.

Saskaņā ar 2022. gada 31. janvārī noslēgtajiem vienošanās Nr. 9.3.1.1/18/I/001 grozījumiem Nr. 5 starp Jēkabpils novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta darbību īstenošanas laiks tika pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts projektā plānotais mērķis - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā, kur tā tiks nodrošināta atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, atbilstoši MK noteikumu Nr. 871 2.punktā noteiktajam.