Līkummuiža

 

ERAF logo

Eiropas Savienības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” ietvaros, Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā, ir noslēdzies atklāts konkurss. Augustā pašvaldība noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu “Ēkas “Līkumi“ Salas novadā, Sēlpils pagastā pārbūve”.

Darbus veiks SIA “Erbauer group”. Konkursā piedalījās vēl divi uzņēmumi - SIA “Ošukalns celtniecība” un SIA “Empower”, bet izvēlēts tika piedāvājums par zemāko cenu.

Lai nodrošinātu pašvaldības tiesības iegūt kvalitatīvu būvi, Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veikts iepirkums, un noslēgts līgums pakalpojumam “Būvuzraudzība ēkas “Līkumi”, Salas novadā, Sēlpils pagastā pārbūve”. Pakalpojumu sniegs SIA “STEELANDGLASS”.

31. augustā notika pirmā būvsapulce, kurā piedalījās domes priekšsēdētāja, būvuzņēmuma pārstāvji, būvuzraugs un pašvaldības atbildīgie speciālisti. Tika pārrunāti dažādi tehniski jautājumi saistībā ar darbu uzsākšanu ēkas pārbūvē. Būvsapulces dalībnieki apsekoja “Līkumu” ēku. SIA “Erbauer group” pārstāvji informēja, ka Krustpils novada būvvaldē iesniegtajā būvatļaujā izpildīti tajā ietvertie nosacījumi un septembrī tiks uzsākti būvdarbi.

Saskaņā ar SIA “JC stars” izstrādāto būvprojektu, tiks pārbūvēta “Līkumu” ēka. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījumu rezultātā, šajā projekta kārtā, ievērojot projekta īstenošanas laika grafiku, tiks sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi – “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi palīdzot gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžu ģimenei. Tiks izveidotas un labiekārtotas 12 vietas. Savukārt, otrajā kārtā (2021. gadā) plānots pārbūvēt ēku Biržu ielā 12, Salas pagastā, ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu un jauniešu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam.

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” īstenošanu parakstīta 2020. gada 14. janvārī. Projekts iesniegts 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2. kārtas ietvaros. Projekts  tiek realizēts tiešā sinerģijā ar 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija", tai skaitā Salas novada pašvaldība ir Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) sadarbības partneris pasākuma "Deinstitucionalizācija" Eiropas Sociālā fonda projektā "Atver sirdi Zemgalē", Sadarbības līgums Nr. 3.-41.4/35 no 2016. gada 19. janvāra. Arī mērķa grupas, kuras izmantos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, izvērtētas ZPR izstrādātajā  un apstiprinātajā deinstitucionalizācijas plānā. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

Projekta mērķis: attīstīt infrastruktūru Salas novadā bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 163 740,79 euro, no kurām: 29,92%, jeb 348 197,40 euro ir ERAF finansējums; 1,32% jeb 15 361,65 euro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 68,76% jeb 800 181,74 euro Salas novada pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 247 225,04 euro.

Projekta īstenošanas termiņš sākas no 2020. gada janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule

Projekta vadītāja