KPFI logo

2010. gada 6. septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību ēkās” iesniedza projekta iesniegumu „Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” Projekta iesniegums tika apstiprināts un 2010. ada 27. decembrī tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’, un Krustpils kultūras namā.

Kā pirmie ir uzsākti Krustpils kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kas ietver ārsienu siltināšanu; cokola siltināšanu; bēniņu pārseguma siltināšanu; ūdens noteces sistēmas rekonstrukciju; esošo koka rāmju logu un durvju nomaiņu uz jauniem pakešu logiem un durvīm; pagraba pārseguma siltināšana; pirmā stāva jaunas grīdas izbūvi ar siltinājuma slāni; siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu; jaunu radiatoru uzstādīšanu ar termoregulātoriem; automatizētā siltummezgla uzstādīšana; piespiedu ventilācijas izbūvi ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas) sistēmu; pieslēgšanu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas; energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu.

Īstenojot šos pasākumus, siltumenerģijas ietaupījums sastādīs 551,5 MWh/gadā, jeb 207,6 kWh/m²/gadā, bez tam siltumenerģijas patēriņu tiks samazināts par apmēram 65% un CO2 emisiju samazināšana tiek prognozēta 79 %apmērā no pašreizējiem aprēķiniem.

PII „Auseklītis” energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem šobrīd vēl tiek gatavota iepirkuma dokumentācija. Šajā iestādē tiks veikti sekojoši darbi: visu sienu siltināšana ar izolācijas materiālu, obligāti siltinot logu un durvju ailas un ēkas cokolu; pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar izolācijas materiālu; jumta pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu; neblīvo ārdurvju nomaiņa pret jaunām koka vai PVC ārdurvīm un vējtvera durvju uzstādīšana, kur tas ir iespējams; veco koka logu nomaiņa pret PVC logiem; visu apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pagrabā; apkures sistēmas nomaiņa, izveidojot divcauruļu apkures sistēmu ar iespēju balansēt kontūrus, jāuzstāda jauni stāvvadi un radiatori ar termostatiskajiem vārstiem. Obligāti jāievēro nakts (18:00-6:00) un brīvdienu apkures režīms, nodrošinot telpu temperatūru ne augstāku par 18 °C.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 971 591.26 Ls, no kurām 622 644.51 Ls segs Klimata pārmaiņu finansu instruments, bet 15 % līdzfinansējumu 109 878.44 Ls un neattiecināmās izmaksas 239 068.31 Ls apmērā (kopā 348 946.75 Ls) nodrošinās Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Projektu plānots pabeigt līdz 2011. gada 1. decembrim.

Informācija par projekta gaitu, par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu tiks publicēta ne retāk kā reizi ceturksnī Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv un laikrakstā „Jēkabpils Vēstis”.