Zasas pagasts Izglītība
Sanāksmes kopbilde

Lai paustu savu viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānotās skolu reformas ietekmi uz lauku teritorijām, 4. augustā Zasas vidusskolas vecāku padome ar skolas vadības starpniecību organizēja tikšanos ar Jēkabpils novada deputātiem, izglītības pārvaldi, skolas, pagasta pārvaldes, Sēlijas sporta skolas un Jēkabpils mākslas skolas pārstāvjiem.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar vecāku viedokli un lielo skaitu jautājumu, kas tika iesniegti jūlija mēnesī veiktajā skolas vecāku aptaujā. Vecāku atsaucība anketēšanas laikā bija necerēti liela - vairāk kā 90%, kas liecina par to, ka plānotā reforma vecākus ļoti uztrauc. Pēc IZM izvirzītajām reformas vadlīnijām Zasā skolēni nākotnē varētu iegūt izglītību vairs tikai līdz 6. klasei! Par reformu netiek pietiekami daudz runāts, pieejamās informācijas ir maz, tā ir neskaidra, līdz galam nav saprotami reformas mērķi.

Zasas vidusskola ir viena no tām skolām, kur ir izveidota ļoti laba infrastruktūra ar plašu sporta zāli, rekonstruētu sporta laukumu, plašām un izremontētām internāta telpām. Šī skola ir viena no retajām, kur ir iespēja mācību stundas organizēt ārpus telpām zaļajā klasē, skolai piegulošā parka teritorijā. Skolēni arī tiek regulāri iesaistīti parka sakopšanā.

Reformējot skolu par izglītības iestādi līdz 6. klasei, teju puse vecāku (47%) būtu gatavi pārvākties dzīvot citur, 48% no tiem pārceltos pat uz citu novadu! Līdz ar to, īstenojot reformu, smagi tiku ietekmētas ne tikai Zasas kā novada attīstības centra izaugsmes iespējas (lielākā daļa skolēnu dzīvo Zasas ciemā un pagastā), bet arī pats novads zaudētu vairākas ģimenes.

Vecāki vēlas, lai bērnam būtu iespēja vienā mācību iestādē iziet pilnu izglītības programmu, nevis pēc 6. klases tikt izrautam no ierastās dzīves un mācību vides un nogādātam citviet, lai pabeigtu pamatskolu. Un vai vispār būs lietderīgi bērnus tik tālu vest, jo ceļu stāvoklis daudzviet joprojām ir briesmīgs, bērniem no tālākiem pagastiem tas aizņems vismaz stundu un vairāk vienā virzienā. Šis pats laiks, pavadot ceļā uz attālu mācību iestādi, varētu tikt izmantots, lai pilnvērtīgi iegūtu kādu jaunu prasmi skolas pulciņā.

Sanāksmē Zasas vidusskolas pārstāvji iepazīstināja ar skolas sniegtajām iespējām bērnu daudzpusīgajai attīstībai ārpus obligātā mācību satura. Sēlijas sporta skolas un Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāļu pārstāvji uzsvēra, ka īstenojoties skolu reformai lielāka daļa audzēkņu nespēs turpināt mācības šajās skolās, kas nozīmē arī to, ka nesaņems izglītības dokumentu par sporta un mākslas skolu absolvēšanu. Tāpat jāpiebilst, ka lielākā daļa aptaujāto vecāku (80%) labprāt vēlētos, lai bērns visas 12 klases var mācīties vienā mācību iestādē, tātad – saglabājot vidusskolu. 87 % vecāku uzskata, ka skolas maiņa pēc 6. klases atstās negatīvu ietekmi uz viņu bērniem. Ja ģimenē ir izglītojamie dažādās vecuma grupās, vecāki labprāt vēlētos, lai bērni var mācīties vienā mācību iestādē un viens otru pieskatīt.

Zasas vidusskolas audzēkņu vecāki uzskata, ka jebkāda izglītības struktūras pārveide un ar to saistīto lēmumu pieņemšana ir jābalsta uz kompleksi veiktiem pētījumiem, kur tiktu ņemts vērā bērnu un vecāku viedoklis, tā pat arī izvērtēta izglītības pieejamība visiem bērniem, ņemot vērā viņu dzīvesvietu, materiālo un mentālo stāvokli. Jāizvērtē kādu ietekmi tas atstās uz lauku teritoriju ekonomisko situāciju un vietējās kultūras vides saglabāšanu.

Ja IZM par vienu no būtiskākajiem rādītājiem uzskata eksāmenu rezultātus, tad šeit jāņem vērā fakts, ka ir skolēni, kas jau tagad tiek trenkāti no vienas iestādes uz citu, un pienākot eksāmenu laikam nav iespējams tos pienācīgi sagatavot, līdz ar to rezultātos cieš tieši tā skola, kas šo bērnu, tā teikt, uzņēmusi pēdējā. Lauku skolas ir ļoti pretīmnākošas audzēkņu uzņemšanā un katram bērnam var nodrošināt individuālāku pieeju.

Sanāksmes noslēgumā gan vecāku padome, gan pašvaldības pārstāvji bija vienisprātis, ka skolu reforma, kādu to šobrīd pasniedz IZM, ir neskaidra, nepietiekami pamatota, un ir jāturpina komunicēt visos iespējamos līmeņos, lai tiktu ņemts vērā arī vecāku un bērnu viedoklis.

Zasas vidusskolas vecāku padome novēl Latvijas valdībai pieņemt tādus lēmumus, kas mūsu valsts iedzīvotājiem ļautu brīvi izvēlēties vidi, kurā dzīvot, nevis piespiestu atstāt savu iekopto sētu, lai nodrošinātu bērniem izglītības pieejamību!

Izmantota Zasas vidusskolas vecāku padomes sagatavotā informācija