KVALITĀTE mūsu izpratnē ir:

  • Dokumentu un procedūru atbilstība ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • Jēkabpils novada iedzīvotāju un organizāciju apmierinātība ar pašvaldības darbu;
  • Pašvaldības iestāžu efektīva darbība.

Lai to nodrošinātu, pašvaldība:

  • Pieprasa no pašvaldības iestādēm tām deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi.
  • Pārzina savus klientus, apzinoties, ka pašvaldības pakalpojuma kvalitāti novērtē un atgriezeniski ietekmē klients.
  • Vadītāji ir atvērti pārmaiņām, pārskata un pielāgo pašvaldību jaunām tendencēm, iedvesmo savus darbiniekus, kā arī veicina modernas un efektīvas publiskās pārvaldes izveidi.
  • Uztur un pilnveido efektīvu kvalitātes vadības sistēmu. Pašvaldība izmanto uz faktiem balstītu informāciju un datus par esošo procesu izpildi, lai identificētu uzlabojumu iespējas un ieviestu tās. Pašvaldība apzina un vada iespējamos riskus.
  • Veido tādu organizācijas kultūru, kur tiek attīstītas un novērtētas darbinieku zināšanas un prasmes, talanti un radošums, veicinot darbinieku lojalitāti, iesaistīšanos un atbildību par stratēģisko mērķu un vīzijas sasniegšanu. Vadība sagaida no pašvaldības speciālistiem un padotībā esošām iestādēm proaktivitāti, kas nozīme ne tikai ziņošanu par problēmām, bet arī savu risinājumu variantu piedāvājumu kopīgai apspriešanai.