Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām

Jēkabpils domes 2021.gada 14.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā”.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 360 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. 

Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību. 

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • izrakstus par visu kopā dzīvojošo personu atvērtajiem kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontiem par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešamas lēmuma pieņemšanai par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu. 

Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību iepriekšminētajiem nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā

Ja nepieciešams, pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā, un sastāda aktu par mājsaimniecības apsekošanu dzīvesvietā. 

Lēmums par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam tiek pieņemts mēneša laikā un personai izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam.

Mājsaimniecībai  ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes sastāvā, mājsaimniecības materiālā vai sociālā stāvokļa izmaiņām, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Ja dienests konstatē, ka mājsaimniecība dienestu nav informējusi, dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas mājsaimniecības statusa anulēšanu.

Iesniegums maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam iesniedzams Jēkabpils Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 2.stāvs, 210.kabinets), iepriekš pierakstoties pa tālruni 65207092.