Datums 25. aprīlis, 2024
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

25.aprīlī plkst.10.00 notiks Jēkabpils novada domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                                   
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   Nr.281 "Par dalību projektu konkursā “Kontakts”"
3.   Nr.282 "Par Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2024.–2028. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai”"
4.   Nr.283 "Par grozījumu Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikumā"
5.   Nr.284 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Soc.dienests par darba un sociālo prasmju saglabāšanu)
6.   Nr.285 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā”"
7.   Nr.286 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (grozījumi saistošajos noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai)
8.   Nr.287 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.11.2023. lēmumā Nr.1162 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai""
9.   Nr.288 "Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu reģistrēšanu"
10.   Nr.289 "Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu"
11.   Nr.290 “Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (“Sīpolaine”, Vīpes pagasts)
12.   Nr.291 “Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (“Rožzemīte”, Krustpils pagasts)
13.   Nr.292 “Par grozījumiem zemes nomas līgumā” (“Žabenieki”, Variešu pagasts)
14.   Nr.293 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (“Rozessala 31”-12, Mežāre)"
15.   Nr.294 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (“Rozessala 12”-3, Mežāre)”
16.   Nr.295 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un lietošanas mērķa maiņu” (“Salmiņi 1”, Vīpes pagasts)
17.   Nr.296 “Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu” (“Siltāni”, Variešu pagasts)
18.   Nr.297 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu" (Kūku pagasts)
19.   Nr.298 "Par atsavināšanas procesa atcelšanu" (Meža iela 7-1, Viesīte)
20.   Nr.299 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Aknīste)
21.   Nr.300 "Par atsavināšanas procesa izbeigšanu" ("Pabērzi", Asares pagasts)
22.   Nr.301 "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Aknīste)
23.   Nr.302 "Par zemes domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības" (Lone)
24.   Nr.303 "Par izsoles rezultātu  apstiprināšanu" ("D/s  Automobīlists Nr.5/4-24A", Salas pagasts, Jēkabpils novads)
25.   Nr.304 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Čakstiņi", Dunavas pagasts)
26.   Nr.305 "Par zemes nomas līguma izbeigšanu Aknīstes pagastā"
27.   Nr.306 "Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu" ("Krēsliņi", Aknīstes pagasts)
28.   Nr.307 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Vārpu iela 15A, Jēkabpils)
29.   Nr.308 "Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu" (Brīvības iela 141, Jēkabpils)
30.   Nr.309 "Par zemesgabala likumisko lietošanu” (Pļaviņu iela 88, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
31.   Nr.310 "Par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu" (Nameja iela 22, Jēkabpils, Jēkabpils novads daļa)
32.   Nr.311 “Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpilī”
33.   Nr.312 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Jēkabpils pilsēta, Birži)
34.   Nr.313 "Par zemes vienību maiņu zemes konsolidācijas ietvaros" (“Centrs”, “Imanti”, Leimaņu pagasts)
35.   Nr.314 "Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā" (“Centrs”, Leimaņu pagasts)
36.   Nr.315 "Par otrās izsoles rīkošanu" (Ķieģeļu iela, Jēkabpils)
37.   Nr.316 "Par finansiālu atbalstu" (Krustpils, Sunākstes, Kaldabruņas evaņ. luter. draudzēm un Krustpils pareizticīgo draudzei))
38.   Nr.317 "Par finansējuma piešķiršanu" (reliģiskajām organizācijām)
39.   Nr.318 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.02.2023. lēmumā Nr.162 “Par iestāšanos biedrībā""
40.   Nr.319 "Par noteikumu apstiprināšanu" (naudas balvas izglītībai)
41.   Nr.320 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr.60 “Par noteikumu apstiprināšanu”"
42.   Nr.321 "Par Antūžu pamatskolas piedalīšanos Erasmus + programmas projektu konkursā"
43.   Nr.322 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes lēmumā Nr. 484 “Par atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm”"
44.   Nr.323 "Par finansējuma piešķiršanu  bērnu sporta svētkiem"
45.   Nr.324 "Par finansējumu tautas mūzikas grupas “Teikas muzikanti” koncerta organizēšanai Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku”" (Zasas Tautas nams)
46.   Nr.325 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”" (Viesītes vsk.)
47.   Nr.326 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”"
48.   Nr.327 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr. 371 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē”"
49.   Nr.328 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 62 “Par publisko iepirkumu veikšanu”"
50.   Nr.329 "Par sadarbību"
51.   Nr.330 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (Draudzības aleja 26-75, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
52.   Nr.331 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.108 “Par Jēkabpils novada civilās aizsardzības plāna, civilās aizsardzības komisijas nolikuma un civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu”"
53.   Nr.332 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.232 “Par Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu""
54.   Nr.333 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr.230 "Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju""
55.   Nr.334 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumā Nr.622  "Par Jēkabpils novada pašvaldības Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā izveidošanu""
56.   Nr.335 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumā Nr.623 “Par Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”"
57.   Nr.336 "Par nolikuma apstiprināšanu" (Jēkabpils novada Attīstības pārvalde)
58.   Nr.337 "Par kārtības apstiprināšanu (kritēriji nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai)"
59.   Nr.338 "Par amatu savienošanu (vēlēšanu komisija)"
60.   Nr.339 "Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Jēkabpils novada domes  28.03.2024. lēmumā Nr. 233 “Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 274, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu”"
61.   Izpilddirektora ziņojums


Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                     Raivis Ragainis

Diāna Ivanova  27807841