Datums 23. maijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

23.maijā notiks Jēkabpils novada domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                                                                                                                    
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   Nr.341 "Par Jēkabpils pilsētas būvvaldes 28.05.2019. lēmuma Nr.26 “Par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes” piespiedu izpildi"
3.   Nr.342 "Par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu" (SIA "Pils rajona Namu pārvalde")
4.   Nr.343 "Par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Mežāres pagasta Mežāres ciemā un Variešu pagasta Variešu ciemā"
5.   Nr.344 "Par pārjaunojuma līguma slēgšanu"
6.   Nr.345 "Par sadarbības līguma noslēgšanu" (Par e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē” )
7.   Nr.346 "Par detālplānojuma 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Radzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185, Ābeļu pagastā"
8.   Nr.347 "Par mantisko ieguldījumu  SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā"
9.   Nr.348 "Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu" (kadastra numurs 56010010555, Jēkabpils)
10.   Nr.349 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Donaviņas iela 3, Jēkabpils)
11.   Nr.350 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Dīķu iela 1, Jēkabpils)
12.   Nr.351 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (kadastra numurs 5601 001 0929, Jēkabpils)
13.   Nr.352 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (“Spunģēni 1”-4, Spunģēni)
14.   Nr.353 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Vikas”, Krustpils pagasts)
15.   Nr.354 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Priednieki”, Kūku pagasts)
16.   Nr.355 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Palmiņas”, Kūku pagasts)
17.   Nr.356 “Par nekustamā īpašumu atsavināšanu" (“Skudras”, Krustpils pagasts)
18.   Nr.357 “Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Nātres”, Atašienes pagasts)
19.   Nr.358 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (“Rozessala 11”- 3, Mežāre)
20.   Nr.359 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (“Jaunmurri”, Vīpes pagasts)
21.   Nr.360 “Par nekustamā īpašuma otrās izsoles nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" (“Mētraine”, Krustpils pagasts)
22.   Nr.361 “Par nekustamā īpašuma otrās izsoles nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" (“Dūkste”, Vīpes pagasts)
23.   Nr.362 “Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un atsavināšanu" (“Liesmas”, Vīpes pagasts)
24.   Nr.363 “Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu” (“Priednieki-Pilskalni”, Kūku pagasts)
25.   Nr.364 “Par medību tiesību nodošanu zemes vienībām Mežāres pagastā” (Mežāres mednieku klubs)
26.   Nr.365 "Par medību tiesību nodošanu Salas pagastā" (Biedrība „BIRŽU MEDNIEKS”)
27.   Nr.366 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Biržu iela 10-2, Salas pag.)
28.   Nr.367 "Par zemes vienības piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Eglēni, Salas pag.)
29.   Nr.368 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Podvāzes iela 3-8, Ošānu iela 14-9, Salas pagastā)
30.   Nr.369 "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles sākuma cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" ("Ieviņas", Sēlpils pagasts)
31.   Nr.370 "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles sākuma cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" ("Vecindrāni", Sēlpils pagasts)
32.   Nr.371 "Par zemes vienības iegādi pašvaldības funkciju veikšanai Salas pagastā"
33.   Nr.372 "Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu" (“Āpsīši”, Rubenes pag.)
34.   Nr.373 "Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Graviņas”, Zasas pagasts)
35.   Nr.374 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Dārzi”, Rubenes pagasts)
36.   Nr.375 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Kamenītes”, Rubenes pagasts)
37.   Nr.376 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (Zasas pagasts)
38.   Nr.377 "Par likumisko zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu" (“Dārznieki”, Rubenes pagasts)
39.   Nr.378 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu" (“Mazās Lāstekas”, Kūku pag.)
40.   Nr.379 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu" (“Spilvītes”, Mežāres pag.)
41.   Nr.380 "Par otrās izsoles rīkošanu" (Kalna pag., Ābeļu pag., Jēkabpils pilsēta)
42.   Nr.381 "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (“Centrs”, Leimaņu pagasts)
43.   Nr.382 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 162, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmas aizdevuma daļas samaksu"
44.   Nr.383 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 11, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmas aizdevuma daļas samaksu"
45.   Nr.384 "Par trešās izsoles rīkošanu" (Slimnīcas iela 1-4, Jēkabpils)
46.   Nr.385 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Aizkraukles iela)
47.   Nr.386 "Par grozījumiem 06.04.2006. lēmumā Nr.206 “Par dzīvojamo māju saglabāšanu pašvaldības īpašumā”"
48.   Nr.387 “Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpils novadā”
49.   Nr.388 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”
50.   Nr.389 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (Aizkraukles iela, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
51.   Nr.390 "Par zemes nomas līgumu izbeigšanu" (Aizupes iela 18, Aizupes iela 20, Aizupes iela 22, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
52.   Nr.391 "Par zemes nomas līguma grozīšanu" (Neretas iela 121, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
53.   Nr.392 "Par nomas tiesību izsoli" (Skolas iela 2A, Aknīste, Jēkabpils novads)
54.   Nr.393 "Par nepabeigtās būvniecības kontā uzskaitīto izmaksu izslēgšanu no uzskaites"
55.   Nr.394 "Par Viesītes vidusskolu"  (programmu īstenošanas vietas maiņa)"
56.   Nr.395 "Par grozījumu Viesītes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumā"
57.   Nr.396 "Par pamatizglītības programmu realizācijas pārtraukšanu Sūnu pamatskolas programmas īstenošanas  vietā “Mežāres pamatskola”"
58.   Nr.397 "Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru"
59.   Nr.398 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jēkabpils novadā)
60.   Nr.399 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (par interešu izglītības programmu licencēšanu)
61.   Nr.400 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs)
62.   Nr.401 "Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam īstenošanas vidus termiņa uzraudzības pārskata par 2021.-2023. gada apstiprināšanu"
63.   Nr.402 "Par piedalīšanos projektā “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā”"
64.   Nr.403 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 500 “Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam apstiprināšanu”"
65.   Nr.404 "Par piedalīšanos projektā “Reģioni noturībai pret klimata pārmaiņām, izmantojot inovācijas, zinātni un tehnoloģijas”"
66.   Nr.405 "Par piedalīšanos SAM 5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” sadarbības projektā “Sabiedrības drošības sistēmas attīstība pašvaldībās”"
67.   Nr.406 "Par grozījumiem 23.03.2023. domes lēmumā Nr. 280 “Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Saules enerģijas kopienu darbības uzsākšana””
68.   Nr.407 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.03.2023. lēmumā Nr. 279 “Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Iepazīsti parku tumsā””
69.   Nr.408 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.03.2023. lēmumā Nr. 277 “Par projekta “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” dalību atklātā projektu konkursā”"
70.   Nr.409 "Par finansējuma iekļaušanu 2025.gada budžetā" (Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana)
71.   Nr.410 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.456 “Par maksas pakalpojumiem” (Krustpils saliņa)
72.   Nr.411 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (budžeta grozījumi)"
73.   Nr.412 "Par finansējuma piešķiršanu vasaras nometnēm"
74.   Nr.413 "Par Jēkabpils novada pašvaldībā lietojamajām autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām"
75.   PAPILDJAUTĀJUMS Nr.414 "Par Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāju"
76.   PAPILDJAUTĀJUMS Nr.415 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.03.2024 lēmumā Nr. 267 “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Jēkabpils ūdens””
77.   PAPILDJAUTĀJUMS Nr.416 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr. 279 “Par NVO projektu izvērtēšanas darba grupu”"
78.   Izpilddirektora ziņojums
79.   SLĒGTĀ DAĻA PAPILDJAUTĀJUMS Nr. "Par apstrīdēto lēmumu"


Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs    Raivis Ragainis

Diāna Ivanova  27807841