Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt:
1. Maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti, ja tas nav nodrošināts ar atsevišķu istabu vai dzīvojamā telpa ir bez ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai atzīta par lietošanai nederīgu (arī tad, ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu)
2. Maznodrošināta, atsevišķi dzīvojoša persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti (arī tad, ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu)
3. Maznodrošināta, atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona (arī tad, ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu)
4. Maznodrošināta ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
5. Maznodrošināta persona, kura izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes un saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu spēj dzīvot patstāvīgi
6. Maznodrošināta ģimene, kurā ir persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti
7. Trūcīga persona (ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz viens no tiem nav vecāks par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu (-us).

Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
Pašvaldībai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, ja persona (ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  1. Sociālā dzīvokļa, dzīvojamās telpas īres līguma kopija.
  2. Izziņa par maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu.
  3. Bērna invaliditātes apliecības kopija.
  4. Invaliditātes apliecības kopija.
  5. Pensionāra apliecības kopija.

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu