Pansijas pakalpojums nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, ja nepieciešams, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.

Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir personai, kurai ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst pirmajam vai otrajam aprūpes līmenim, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi un uzraudzību, un kura saņem valsts vecuma pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un ir motivēta patstāvīgai dzīvei.

Pansijas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam pansijas pakalpojuma periodam, personai, pēc šo noteikumu 48. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, var pagarināt piešķirtā pakalpojuma termiņu, nepārsniedzot šajā punktā noteikto termiņu.

 Pansijas pakalpojumu nepiešķir, ja:

  • personai ir vidēji smagi, smagi vai ļoti smagi garīga rakstura traucējumi;
  • persona noslēgusi Uztura līgumu, ar kuru uztura devējam pielīgts uztura ņēmēja kopšanas pienākums.

Maksu par pansijas pakalpojumu un pansijas nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu nosaka Jēkabpils novada dome.

Samaksa par pansijas pakalpojumu tiek veikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 20364320, 109.kab.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"