Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu ar 27.11.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.246 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA “BRJ-Auto”, reģistrācijas Nr.45403016076.