Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 30.04.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Līvijas Bogdanovas, dzimusi 14.06.1936., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 30.04.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.7 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jāņa Jodeļa, dzimis 12.01.1939., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.