Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 19.12.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.19 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

Dmitrijs Brodiņš, dzim.13.04.1972.; Rūdolfs Grosbergs, dzim.24.08.1951.; Aija Ķibilde, dzim.24.04.1977.; Sintija Lizavetina-Sevko, dzim.19.05.1983.; Imants Meldrājs, dzim.12.07.1942.; Ņina Mihailova, dzim.25.04.1941.