Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē sekojošo, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, ar Jēkabpils pilsētas domes 07.08.2014. lēmumu Nr.270 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai SIA „V&O”, reģistrācijas Nr. 48702002060.