Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 22.11.2018. lēmumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Ludmilai Anģēnai, dzimusi 28.04.1958., Inārai Babrei, dzimusi 14.04.1954., Raivim Borovskim, dzimis 29.10.1978., Denisam Caunem, dzimis 23.08.1981., Ludmilai Čeburovai, dzimusi 14.04.1941., Aināram Dunaiskim, dzimis 09.05.1953., Aivaram Grigalim, dzimis 28.04.1960., Lindai Grigorjevai, dzimusi 22.04.1981., Mairim Gusevam, dzimis 27.11.1985., Jānim Ignatjevam, dzimis 25.04.1948., Svetlanai Jukšai, dzimusi 15.02.1959., Velgai Karolei, dzimusi 19.11.1049., Sintijai Klūgai-Grodei, dzimusi 14.07.1990., Valentīnai Andrejevai, dzimusi 21.12.1934., Ivaram Kovaļonokam, dzimis 05.08.1976., Dmitrijam Laviginam, dzimis 17.06.1983., Nellijai Lazdānei, dzimusi 06.08.1939., Arnim Vītolam, dzimis 25.04.1930., Kristīnei Namavīrei, dzimusi 24.01.1979., Arnim Nīcgalim, dzimis 16.04.1969., Jadvigai Otkinskai, dzimusi 30.08.1947., Gaļinai Prokofjevai, dzimusi 27.04.1947., Solvitai Pudānei, dzimusi 29.06.1984., Ivaram Pudānam, dzimis 20.05.1980., Annai Reinholdei, dzimusi 03.10.1945., Jeļenai Stomai, dzimusi 13.09.1975., Aijai Surkulei, dzimusi 03.01.1941., Igoram Sviderskim, dzimis 07.12.1965., Līgai Šņepstei, dzimusi 11.10.1973., Ainai Zalānei, dzimusi 08.11.1940., Andrim Znotiņam, dzimis 11.10.1962.