Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, ar 24.02.2021. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/41 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts SIA RAMADAS, reģistrācijas Nr. 45403024181, nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.