Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 61. daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 19.09.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.139 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

1.

Aleksejs Blakunovs

110775 - XXXXX

2.

Olga Borščukova

100870 - XXXXX

3.

Jevgenija Daņiva

070675 - XXXXX

4.

Ludmila Endere

250574 – XXXXX

5 .         

Pēteris Enders        

220979 - XXXXX

6. Jeļena Karasjova  161272 - XXXXX  
7.  Iveta Krumpāne   170268 – XXXXX
8. Edijs Orols  060777 – XXXXX
9. Mairis Orste   221085 – XXXXX
10. Juris Petrovs     230961 – XXXXX
11. Līga Rešetņikova   230962 – XXXXX
12. Gita Šķestere   080779 – XXXXX
13. Astrīda Užule 240852 - XXXXX