Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 10.12.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.19 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Nataša Augustovska, dzim.20.10.1963., Alla Ivanova, dzim.25.04.1967., Inita Koja, dzim.07.12.1951., Aleksandrs Kudrjavcevs, dzim.02.10.1963., Andris Litkins, 11.08.1978., Ilze Makare, dzim.30.05.1974., Jurijs Ozoliņš, dzim.09.09.1955., Baiba Ūbele, dzim.21.07.1982., Jurijs Zinčenko, dzim.26.02.1957.