Pakalpojumu ir tiesības saņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušām pilngadīgām personām ar II un III grupas invaliditāti un personām, kuras saņem vecuma pensiju (turpmāk – persona).

Pakalpojuma saņemšanai personai jāvēršas Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar iesniegumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, invaliditātes vai pensionāra apliecība un  jāiesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas šī pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta četras reizes kalendārajā mēnesī, vienu stundu nedēļā, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas. Pakalpojums netiek nodrošināts vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā).

Atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu piešķir:

  • 100 % apmērā trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras saņem vecuma pensiju līdz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa perioda beigām;
  • 100 % apmērā personām ar II grupas invaliditāti uz laiku līdz sešiem mēnešiem,  nepārsniedzot periodu, līdz kuram noteikta invaliditāte;
  • 50 % apmērā pārējām personām, kuras saņem vecuma pensiju uz laiku līdz sešiem mēnešiem;
  • 50 % apmērā personām ar III grupas invaliditāti uz laiku līdz sešiem mēnešiem, nepārsniedzot periodu, līdz kuram noteikta invaliditāte.

Iesniegums pakalpojuma saņemšanai iesniedzams Dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis 65207090).