Statuss:
Realizētie

Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

2019. gada 7. februārī jaunā redakcijā izteikts atlases nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti:

Dokumenti

Atlases nolikuma 1. pielikums

Atlases nolikuma 2. pielikums

Atlases nolikuma 3. pielikums

Atlases nolikuma 4. pielikums

Atlases nolikuma 5. pielikums

Atlases nolikuma 6. pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2016. gada 8. marta noteikumi Nr. 152 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi

Papildu informācija:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 4.2.2.0/18/I/012
Projekta nosaukums: PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 16.01.2019

2. Projekta identifikācijas numurs: 4.2.2.0/18/I/066
Projekta nosaukums: Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 19.08.2019.

3. Projekta identifikācijas numurs: 4.2.2.0/19/I/004
Projekta nosaukums: Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 06.10.2020.