Statuss:
Realizētie
Eiropas sociālais fonds

Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti:

Atlases nolikuma 1. pielikums

Projekta iesniegumam papildus pievienojamie dokumenti

Atlases nolikuma 2. pielikums

Atlases nolikuma 3. pielikums

Atlases nolikuma 4. pielikums

Atlases nolikuma 5. pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumu Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”

Papildus informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi:

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes informatīvie materiāli, t.sk. izmaksu ieguvumu analīzes veidlapa un aizpildīšanas metodika:

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/iii-karta


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 5.5.1.0/19/I/003
Projekta nosaukums: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 20.04.2020