Statuss:
Realizētie
Eiropas sociālais fonds

Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti

2019. gada 06. novembrī atlases nolikums ir izteikts jaunā redakcijā!

Dokumenti

Atlases nolikuma 1. pielikums

Atlases nolikuma 2. pielikums

Atlases nolikuma 3. pielikums

Atlases nolikuma 4. pielikums

Atlases nolikuma 5. pielikums

Atlases nolikuma 6. pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2015. gada 10. novembra noteikumi Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Papildu informācija:

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-2

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 5.6.2.0/16/I/021
Projekta nosaukums: Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 20.07.2018

2. Projekta identifikācijas numurs: 5.6.2.0/18/l/007
Projekta nosaukums: Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī
Projekta iesniedzējs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 11.06.2019

3. Projekta identifikācijas numurs: 5.6.2.0/18/I/020
Projekta nosaukums: Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai
Projekta iesniedzējs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 27.02.2020

4. Projekta identifikācijas numurs: 5.6.2.0/19/I/008
Projekta nosaukums: Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei
Projekta iesniedzējs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 10.07.2020

5. Projekta identifikācijas numurs: 5.6.2.0/19/I/009
Projekta nosaukums: Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā
Projekta iesniedzējs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 17.07.2020