Statuss:
Realizētie

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti:

Atlases nolikuma 1. pielikums

Atlases nolikuma 2. pielikums

Atlases nolikuma 3. pielikums

Atlases nolikuma 4. pielikums

Atlases nolikuma 5. pielikums

Atlases nolikuma 6. pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 323 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

Papildu informācija:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 8.1.2.0/18/I/007

Projekta nosaukums: Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta apstiprināšanas datums: 30.01.2019