Statuss:
Realizētie

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti:

2018. gada 29.oktobrī atlases nolikums ir izteikts jaunā redakcijā

Atlases nolikuma 1.pielikums

Atlases nolikuma 2.pielikums

Atlases nolikuma 3.pielikums

Atlases nolikuma 4.pielikums

Atlases nolikuma 5.pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Papildu informācija:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 9.3.1.1/18/I/001
Projekta nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā
Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projekta apstiprināšanas datums: 26.06.2019