Statuss:
Realizētie
ESF un EU karogs
NVA labklājības ministrija
Jekabpils Gerbonis

Ieguldījums tavā nākotnē

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

Projekta mērķis:

ir attīstīt Jēkabpils sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus Zemgales plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projektu realizē: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālais dienests

Projekta norises laiks: no 2011. gada 15. marta līdz 2013. gada 14. martam

Projekta norises vieta: Brīvības iela 45, Jēkabpils

Projekta sadarbības partneris: Nodarbinātības valsts aģentūra

Projketa aktivitātes ir sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde un ieviešana, asistentu pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei – higiēnas centrs, dienas aprūpes centra pakalpojumi, speciālistu apmācības un supervīzijas, projekta vadība un projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta plānotie rezultāti - izstrādātas un ieviestas 5 programmas, asistentu pakalpojumus saņēmušas 15 personas ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pašaprūpes iemaņu apguvei saņēmušas 100 personas, dienas aprūpes pakalpojumus saņēmušas 52 personas, apmācīti 40 speciālisti, nodrošinātas 21 sociālā darba speciālista supervīzijas, novadīts 1 projekts un īstenoti 3 informācijas un publicitātes pasākumi.

Projektu finansē: Eiropas Sociālais fonds

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālais dienests projekta īstenošanu uzsāka 15.03.2011. Sešu mēnešu laikā aktivitātēs ir iesaistījušās 272 personas un apmācības novadītas 20 dienesta speciālistiem.

Šajā laika posmā:

 • izstrādātas 5 sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmas,
 • novadītas 2 bērnu vasaras nometnes: „Ābeļu pils leģendas”, „Kaupres pils noslēpumi”,
 • uzsāktas sociālās rehabilitācijas programmas nodarbības personām ar funkcionālajiem traucējumiem,
 • noslēgts līgums ar Jēkabpils TITC par nodarbību novadīšanu darba prasmju uzlabošanai un jaunu prasmju apguvei,
 • noslēgti līgumi un asistenta pakalpojumus saņem 4 personas ar funkcionāliem traucējumiem,
 • darbu uzsācis dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām,
 • pieprasīti ir higiēnas centra – pašaprūpes iemaņu apguve un centra pakalpojumu saņemšana ar atlaidēm.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālais dienests Eiropas Sociālā fonda projektu īsteno kopš 2011.gada 15.marta.Trīs ceturkšņu laikā aktivitātēs ir iesaistījušās jau 428 personas.

Šajā laika posmā visvairāk pieprasīta ir higiēnas centra pakalpojumu saņemšana ar atlaidēm. Šos pakalpojumus ar 50% atlaidi var saņemt pensionāri un maznodrošinātās personas, ar 70% atlaidi personas, kam ir piešķirts trūcīgā statuss, bērni līdz 7 gadu vecumam no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar 100% atlaidi. Par šī pakalpojuma sniegšanu noslēgts līgums ar SIA Reāls.

 • Veiksmīgi darbu uzsācis Dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a, Jēkabpilī. Centrā tiek organizētas nodarbības zināšanu un prasmju pilnveidošanā, kā arī dota iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Šīs mērķa grupas personas tiek aicinātas aktīvi iesaistīties centra rīkotajās nodarbībās.
 • Šajā laika posmā tika pabeigta aktivitāte „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Aktivitātē tika iesaistītas 30 personas un novadītas 48 nodarbības ar mērķi - rast iespēju cilvēkiem, kuri kādu laiku savas slimības dēļ ir izolēti no sociālās vides, atgriezties tajā, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, apgūt sociālās prasmes, jaunas laika pavadīšanas iespējas.
 • Aktivitātes „Alternatīvās sociālās aprūpes un motivācijas programmas īstenošana darba prasmju uzlabošanai” ietvaros tika pilnveidotas zināšanas un prasmes, kas veicina iekļaušanos darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. Tika attīstītas prasmes darboties grupā, tika novadītas nodarbības uzņēmējdarbības un darba tiesību pamatos, floristikā un dārzkopībā. Šajā aktivitātē tika iesaistītas 20 personas.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

Projekta ietvaros šajā laika periodā:

 • Aktīvi tika izmantoti aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei - higiēnas centrs” pakalpojumi ar atlaidēm.
 • Veiksmīgi darbu turpina Dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a, Jēkabpilī. Apmeklētāji regulāri tiekas rokdarbu un ēdienu gatavošanas dienās un vingro pēc Falunguņ metodes. Plaši apmeklētas ir nodarbības, ko vada žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens”.
 • Aktivitātes „Speciālistu apmācības un supervīzijas” ietvaros tika novadīts nodarbību kurss „Prasmju apgūšana dažādu klientu sociālās rehabilitācijas sniegšanā”.

Uz 31.03. projekta ietvaros pilnveidotus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus jau saņēmušas 527 personas.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

Projekta ietvaros šajā laika periodā:

 • Noslēgts līgums ar TITC par aktivitātes Nr.1.5. „Alternatīvās sociālās aprūpes un motivācijas programmas īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai un nodarbinātības sekmēšanai” īstenošanu. Nokomplektētas 2 grupas ( trūcīgas personas, daudzbērnu un nepilno ģimeņu locekļi un no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas) un uzsāktas sekojošas nodarbības - kas jāzina darba meklētājiem, ar psihologu, uzņēmējdarbības pamati, datorprasmju pamati un pilnveide.
 • Noslēgti līgumi ar speciālistiem un uzsāktas nodarbības aktivitātes Nr.1.3. „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana sociālo prasmju veidošanai un saskarsmes prasmju attīstībai” ietvaros. Mērķa grupa - bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, no vardarbības cietušie bērni, bērni bāreņi un bērni ar dažāda veida atkarībām. Nokomplektētas 2 grupas un uzsāktas nodarbības - mūzikas terapija, smilšu terapija,  leļļu teātris, sociālais pedagogs.
 • Aktivitātes „Speciālistu apmācības un supervīzijas” ietvaros tika novadīts otrais supervīziju kurss 20 speciālistiem.
 • Aktīvi tiek izmantoti aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei- higiēnas centrs” pakalpojumi ar atlaidēm.
 • Veiksmīgi darbu turpina Dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a, Jēkabpilī.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

2012.gada 3.ceturksnī.

Projekta ietvaros šajā laika periodā:

 • Aktivitātes Nr.1.5. „Alternatīvās sociālās aprūpes un motivācijas programmas īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai un nodarbinātības sekmēšanai” ietvaros novadītas kopā 20 cilvēkiem 32 nodarbības - kas jāzina darba meklētājiem (8), ar psihologu (8), uzņēmējdarbības pamati (8), datorprasmju pamati un pilnveide(8).
 • Turpinās uzsāktās nodarbības aktivitātes Nr.1.3. „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana sociālo prasmju veidošanai un saskarsmes prasmju attīstībai” ietvaros. Mērķa grupa - bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, no vardarbības cietušie bērni, bērni bāreņi un bērni ar dažāda veida atkarībām.20 bērniem tiek organizētas nodarbības - mūzikas, smilšu terapija, leļļu teātris un sociālā pedagoga nodarbības.
 • Aktivitātes „Speciālistu apmācības un supervīzijas” ietvaros tika uzsākts un novadīts nodarbību cikls saskarsmes konsultēšanas procesā, pabeigts nodarbību cikls „Sociālais darbs ar grupu”.
 • Aktīvi tiek izmantoti aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei- higiēnas centrs” pakalpojumi ar atlaidēm.
 • Veiksmīgi darbu turpina dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a. Pirmdienās – organizatoriskie darbi, žurnālu, grāmatu lasīšana, otrdienās notiek ēdienu gatavošanas dienas „Mana recepte”, ceturtdienās – fizisko aktivitāšu diena, trešdienās – rokdarbu dienas ( tamborēšana, dāvanu gatavošana, pērļošana utt.), piektdienās – dažādas organizētas nodarbības.
 • Aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana sociālā riska mazināšanai un organizatorisko prasmju attīstībai” ietvaros 20 bērniem ar dažāda veida atkarībām un no vardarbības cietušiem, tika novadītas nometnes „Nāc mūsu pulkā!’’ un „Nāc līdz un darbojies!”.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

2012.gada 4.ceturksnī.

Projekta ietvaros šajā laika periodā:

 • Aktivitātes Nr.1.6. „Alternatīvās sociālās aprūpes un motivācijas programmas īstenošana darba prasmju uzlabošanai” ietvaros novadītas kopā 20 cilvēkiem 32 nodarbības - uzņēmējdarbība (8), darba tiesības (8), dārzkopība (8), floristika(8).
 • Novadītas 20 bērniem uzsāktās nodarbības aktivitātes Nr.1.3. „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana sociālo prasmju veidošanai un saskarsmes prasmju attīstībai” ietvaros. Mērķa grupa - bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, no vardarbības cietušie bērni, bērni bāreņi un bērni ar dažāda veida atkarībām. Kopā novadītas 128 nodarbības - mūzikas, smilšu terapija, leļļu teātris un sociālā pedagoga nodarbības. Nokomplektētas divas jaunas grupas ar 20 bērniem un tiek turpinātas šīs aktivitātes nodarbības.
 • Aktīvi tiek izmantoti aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei- higiēnas centrs” pakalpojumi ar atlaidēm, oktobra mēnesī tiek apgūts piešķirtais finansējums un pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.
 • Veiksmīgi darbu turpina dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a. Projekta grozījumu rezultātā tiek ieplānots finansējums 20 psihologa un 20 šūšanas nodarbībām. Noslēgts līgums ar psihologu un uzsāktas nodarbības.

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030)

2013.gada 1.ceturksnī.

Projekta ietvaros šajā laika periodā:

 • Aktivitātes Nr.1.6. „Alternatīvās sociālās aprūpes un motivācijas programmas īstenošana darba prasmju uzlabošanai” ietvaros novadītas 10 cilvēkiem 8 floristikas nodarbības. Šīs aktivitātes ietvaros uzsākts un novadīts nodarbību cikls „Pirmspensijas vecuma cilvēku motivācija un psiholoģiskais atbalsts, lai mazinātu sociālo izolētību un veidotu gatavību iesaistīties darba tirgū”.
 • Novadītas 20 bērniem uzsāktās nodarbības aktivitātes Nr.1.3. „Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana sociālo prasmju veidošanai un saskarsmes prasmju attīstībai” ietvaros. Mērķa grupa - bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, no vardarbības cietušie bērni, bērni bāreņi un bērni ar dažāda veida atkarībām. Kopā novadītas 128 nodarbības - mūzikas, smilšu terapija, leļļu teātris un sociālā pedagoga nodarbības.
 • Noslēgts jauns līgums un atsākta pirts pakalpojumu sniegšana ar atlaidēm  aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pašaprūpes iemaņu apguvei- higiēnas centrs” ietvaros.
 • Veiksmīgi darbu turpina dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām Jaunā ielā 39a. Novadītas 20 psihologa un 20 šūšanas nodarbības. Centra sociālā darbinieka vadībā tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi un nodarbības. Rīvā laika saturīgai pavadīšanai centrā iegādātas kvalitatīvas grāmatas un aizraujošas spēles.
 • Aktivitātes „Speciālistu apmācības un supervīzijas” ietvaros tika uzsākts un novadīts nodarbību cikls „Izdegšanas mazināšana un stresa vadīšana” aprūpētājām un „Komandas treniņa nodarbības” speciālistiem.