Statuss:
Realizācijā esoši
lvaf logo

LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS

Projekts "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā "Laukezers""

Nr. 1-08/66/2023

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 30.08.2025.

Finansējums
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 168,85 EUR, no tiem

-          LVAF fonda finansējums ir 11 852,00 EUR;

-          pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1316,85 EUR.

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt pasākumus Laukezera un Ildzenieku ezera bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai un sabiedrības informēšanai par dabas parka “Laukezers” bioloģiskajām vērtībām pasākumus, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

Ilgtermiņa: Radīt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai un antropogēnās slodzes samazināšanai Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Laukezers”.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros paredzētas aktivitātes dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšanai Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Laukezers”. Projekta ietvaros plānotas aktivitātes, kuras ietvertas Dabas parka “Laukezers” dabas aizsardzības plānā no 2023. gada līdz 2034. gadam:

  1. Piekrastes makrofītu veģetācijas pļaušana un izvākšana no Laukezera 1,3 ha platībā divas reizes gadā 2024. un 2025.gadā.
  2. BIO tualetes novietošana Laukezera galvenajā pludmalē
  3. Sabiedrības informēšanas par Dabas parka biotopiem materiālu sagatavošana un maketēšana informācijas plāksnēm un pieejamības caur QR kodiem nodrošināšanai.