Statuss:
Realizētie
Interreg Latvija-Lietuva

Projekts “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”, (AttractiveFORyou), LLI-211 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Četri projekta partneri: Vadošais partneris – Koknese novada dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs, Pluņģes rajona pašvaldības administrācija.

Ir pierādīts, ka tūrisma galamērķiem, kas atrodas vairāk kā vienas stundas brauciena attālumā no galvaspilsētas, nepieciešams iesaistīt daudz vairāk resursu, zināšanu un kapacitātes, lai palielinātu potenciālo tūristu interesi un piesaistītu viņus pavadīt vairāk kā vienu dienu galamērķa apkārtnē. Katrs projekta partneris sastopas ar šo problēmu. Kopējā tūrisma eksporta tirgū vienas atsevišķas vietas piedāvājums bieži vien nespēj būt konkurētspējīgs, tādēļ gandrīz vienīgā iespēja šādām vietām attīstīties kā tūrisma galamērķiem, ir apvienot resursus. Tieši tādēļ ir radusies šī partnerība. Projekta "AttractiveFORyou" mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus. Projekta ieguvumi: divi vienoti tūrisma maršruti, kas balstīti uz aktīvā tūrisma un kulinārijas tūrisma piedāvājumiem, četri profesionāli, labi aprīkoti, uzlaboti pašvaldību tūrisma informācijas biroji, pieredzes vizīte uz projekta partneru pilsētām, lai tūrisma profesionāļiem sniegtu iespēju iepazīt labās prakses piemērus, divas mediju un tūroperatoru vizītes, gidu rokasgrāmatas izdošana, aizraujošas virtuālās tūres. Projekta mērķa grupa ir ārzemju (kaimiņu) un vietējie tūristi, potenciālie maršrutu un vietu apmeklētāji, mediju pārstāvji, vietējās pašvaldības, kuras tiks iesaistītas pieredzes vizītes braucienos un citās aktivitātēs. Reklamējot pievilcīgu tūrisma infrastruktūru, pakalpojumus un produktus, projekta partneri cer radīt sadarbības modeli, kas stiprinās tūrisma attīstību pierobežas reģionos.

Projekta aktivitātes:

  1. Stāvlaukuma izveides un teritorijas labiekārtošanas darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma centra telpām, izveidojot gājēju ietves, stāvlaukumu autobusiem un vieglajiem auto, ierīkojot soliņus, informatīvos tūrisma informācijas stendus.

  2. Pluņģes rajona pašvaldības tūrisma centra restaurācijas darbi;

  3. aprīkojuma iegāde tūrisma centriem (āra interaktīvie stendi, informācijas ekrāni, tūristu skaitītāji, norādes zīmes u.c.);

  4. visiem partneriem kopīgu aktīvās atpūtas un gastronomijas tūrisma maršrutu izveide;

  5. katra partnera populārāko apskates objektu virtuālo tūru (360o ) izstrādāšana;

  6. dalība tūrisma izstādēs Balttour (Rīga) un Adventur (Viļņa);

  7. gidu rokasgrāmatas izveide;

  8. tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni starp Koknesi, Jēkabpili, Pluņģi un Rokišķiem;

  9. tūrisma piedāvājumu prezentēšana lielākajos projekta partneru pasākumos;

  10. žurnālistu vizītes.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 471 234,46

ERAF finansējums EUR 400 549,29

Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, EUR 10 470,19

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 01.04.2017.-31.12.2018.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Projekta vadītāja: Zane Vārna, T.65233822, 25905256, zane.varna@jekabpils.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.