Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 3.aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, tādejādi sniedzot ieguldījumu SAM 3.3.1. iznākuma rādītāju sasniegšanā.

Projekta ietvaros plānota Zvaigžņu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve, esošā ūdensapgādes tīkla pārbūve un jauna ūdensvada posma izbūve komercdarbības teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no 03.04.2020. līdz 02.07.2021.

Projekta sadarbības partneris ir SIA “Jēkabpils ūdens”, ar kuru 2019.gada 15.martā ir noslēgts sadarbības līgums par projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 093 830,86 EUR, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 137 879,96 EUR, pašvaldības finansējums 455 950,90 EUR, t.sk., neattiecināmās izmaksas 29 314,45 EUR.

03.09.2020.

Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela
Asfaltēta iela