Statuss:
Realizācijā esoši
Daba
Programmas logo

Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas

kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam.

Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona

dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and Nature Areas in Zemgale region and National Park “Braslavskie ozera”.

Saīsinātais nosaukums: SECURE AREAS

Projekta īstenošanas laiks: 24.03.2020.-23.03.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

- Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs”;

- Krustpils novada pašvaldība;

- Jēkabpils novada pašvaldība;

- Nacionālais parks “Braslavas ezeri”.

Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas.

Projektā plānotās aktivitātes:

- Ilgtspējīgas dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmas izveidošana;

- Iesaistīto mērķa grupu kapacitātes stiprināšanas pasākumi;

- Tehniskās kapacitātes uzlabošana vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršana;

- Sadarbības stiprināšana un informētības palielināšana vides ārkārtas situācijās, izmatojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

- izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldībās);

- izstrādātas jaunas sadarbības sistēmas;

- izveidota gudra un efektīva ugunsdrošības sistēma Nacionālajam parkam “Braslavas ezeri”;

- veikts pētījums par parazitārām infekcijām ūdenskrātuvēs projekta teritorijā;

- organizēti trīs mācību pasākumi mērķa grupām;

- noorganizētas trīs mērķa grupu pieredzes apmaiņas;

- notikuši informatīvie semināri skolēniem Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi);

- organizēta viena noslēguma konference;

- iegādāts ekipējums.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17.

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

Jēkabpils novadu raksturo plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas, Daugava 60 kilometru garumā. Meži klāj 47% no Jēkabpils novada kopējās platības, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Novadā atrodas 10 Eiropas Savienības izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla „Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi un daļa dabas parka „ Dvietes palienes”. Tās ir vērtības, ar ko novads lepojas, taču arī raisa pietāti, jo dabai piemīt varens spēks, novada teritoriju pakļaujot neprognozējamiem riskiem – plūdiem un ugunsgrēkiem. Postoši plūdi Jēkabpils novadu skāra 2013. gadā. Teritorija bija applūdusi vairāk nekā 1500 hektāru platībā, no ārpasaules atdalot 26 mājas, bet kopumā plūdi skāra 39 mājas, kurās dzīvoja 82 pieaugušie un 15 bērni.

Lai izstrādātu dabas teritoriju ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, ierobežotu iespējamos riskus un mazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas, Jēkabpils novada pašvaldība kopā ar partneriem no Latvijas un Baltkrievija ir sākusi Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ieviešanu.

Plūdi Jēkabpils novadā

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projektā plānots izveidot ilgtspējīgas dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmu, organizēt pasākumus iesaistīto mērķa grupu kapacitātes stiprināšanai, uzlabot tehnisko kapacitāti vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršanā, stiprināt sadarbību un palielināt informētību vides ārkārtas situācijās, izmantojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldībās), izstrādātas jaunas sadarbības sistēmas, izveidota gudra un efektīva ugunsdrošības sistēma Nacionālajam parkam “Braslavas ezeri”, veikts pētījums par parazitārām infekcijām ūdenskrātuvēs projekta teritorijā,  organizēti trīs mācību pasākumi mērķa grupām, noorganizētas trīs mērķa grupu pieredzes apmaiņas, organizēti informatīvie semināri skolēniem Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi),  noslēguma konference, iegādāts ekipējums. Jēkabpils novads projekta ietvaros iegādāsies ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā, pārvietojamo plostu un ģeneratoru Dunavas pagastā.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 921,88 eiro ES finansējums,  4 991,32 eiro –  pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

2019. gadā Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu ar pieciem partneriem par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam, projekta “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera” (Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas izstrāde risku novēršanai Zemgales reģionā un “Braslavskie ozera” nacionālajā parkā) ENI-LLB-1-135,  īstenošanu.

Šogad ir uzsākts darbs pie projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas izstrāde risku novēršanai Zemgales reģionā un “Braslavskie ozera” nacionālajā parkā” realizācijas. Projekta ietvaros tiks iegādāts ugunsdzēsēju aprīkojums Rubenes un Kalna pagastam, pārvietojamais plosts un ģenerators Dunavas pagastā.

Projektā kopējais budžets Jēkabpils novada pašvaldībai ir 47 540,44 EUR, no kura ES finansējums ir 42 786,40 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 4 754,04 EUR.

Programmas logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies ģeneratoru.

Viena no problēmām plūdu un citu ārkārtas situāciju gadījumā ir elektroapgāde. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošus apstākļus, Dunavas pagasta ir iegādāts jaudīgs ģenerators, kuru var arī ērti pārvietot novada robežās, ja rodas vajadzība. Jēkabpils novads projekta ietvaros jau ir iegādājies pārvietojamo plostu ar dzinēju, 2021.gadā plānots iegādāties ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā.

Ģenerators

Projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” rezultātā tiks izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldībās), izstrādātas jaunas sadarbības sistēmas, izveidota gudra un efektīva ugunsdrošības sistēma Nacionālajam parkam “Braslavas ezeri”, veikts pētījums par parazitārām infekcijām ūdenskrātuvēs projekta teritorijā, organizēti trīs mācību pasākumi mērķa grupām, noorganizētas trīs mērķa grupu pieredzes apmaiņas, organizēti informatīvie semināri skolēniem Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi), noslēguma konference, iegādāts ekipējums.

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES finansējums, pašvaldības līdzfinansējums – 4 991,32 eiro.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada projektu speciāliste

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

Oktobra sākumā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” ENI-LLB-1-135 (“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā) ietvaros iegādāts pārvietojamais plosts.Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas plūdu laikā, pateicoties piesaistītajam finansējumam projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros, Dunavas pagastā ir iegādāts pārvietojamais plosts ar dzinēju. Pārvietojamais plosts tika iegādāts, lai plūdu laikā vajadzības gadījumā būtu iespējams evakuēt cilvēkus vai mājdzīvniekus, nodrošinātu iedzīvotājus ar pārtikas piegādi un risinātu citus drošības pasākumus ārkārtas situācijas laikā. Līdz septembrim plostu paredzēts izmantot kā piestātni vietējiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņu drošību, izmantojot ūdens transportu. Tā atrašanās vieta turpmāk būs pie pārceltuves Dunavas pagastā. Ziemas periodā pontons tiks izcelts un glabāts speciāli tam paredzētā vietā.

Pārvietojamais pontons

Projektā plānots izveidot ilgtspējīgas dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmu, organizēt pasākumus iesaistīto mērķa grupu kapacitātes stiprināšanai, uzlabot tehnisko kapacitāti vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršanā, stiprināt sadarbību un palielināt informētību vides ārkārtas situācijās, izmantojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Jēkabpils novads projekta ietvaros iegādāsies ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā, pārvietojamo plostu un ģeneratoru Dunavas pagastā.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES finansējums, 4 991,32 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Jēkabpils novada projektu speciāliste Līva Stašule

Programmas logo

2021. gada 26. maijā Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu organizēja apmācības “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām”projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE AREAS ietvaros.

Apmācību dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par trīs dažādām tēmām no jomu ekspertiem: “Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi” lektors Sergejs Latņikovs (Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu katedras docents), “Cilvēkiem patogēnie parazīti atklātās ūdenstilpēs” lektore Dr. Biol. Gunita Deksne (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente), “Plūdu risku novērtējums / ierobežošanas pasākumi / rīcība plūdu situācijās” lektors – Andris Vīksna (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centraprognožu un klimata nod.vadītājs).

Ekrānšāviņš no semināra

Pasākums norisinājās attālināti – ZOOM platformā. Apmācības noklausījās kopumā 54 dalībnieki, tostarp 7 dalībnieki no projektā iesaistītajām organizācijām – nacionālā parka “Braslavas ezeri”, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskā un praktiskā centra. Šīs bija pirmās apmācības, kas tiek organizētas projekta ietvaros. Kopumā projektā plānoti 3 apmācību cikli mērķa grupām.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ieviešana ilgs divus gadus no 24.03.2020. līdz 23.03.2022. Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem ES finansējums – 44 921,88 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 4 991,32 eiro.

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” ENI-LLB-1-135 (“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā) ietvaros iegādāts aprīkojums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Jēkabpils novadā.

Brīvprātīgais ugunsdzēsējs ar iegādāto aprīkojumu

Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas plūdu laikā, pateicoties piesaistītajam finansējumam projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros, Jēkabpils novadam ir iegādāts aprīkojums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Jēkabpils novada brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir nodrošināti ar aprīkojumu, kas iepriekš nav bijis pieejams atbilstošā kvalitātē un skaitā. Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ir būtiska un reizēm izšķiroša nozīme ārkārtas situācijās, jo tie novada teritorijā ierodas pirmie. Gadījumos, ja nav atbilstoša aprīkojuma situācijai, var rasties neatgriezeniskas sekas. Projekta ietvaros iegādāts ugunsdzēsēju aprīkojums (ugunsdzēsēju cirvji, lukturi-prožektori, šļūtene, stobrs, sadalītājs, pulvera ugunsdzēsības aparāti), ugunsdzēsēju apģērbs (zābaki, jostas, cimdi, ugunsdzēsēju tērpi), pirmās palīdzības aptieciņas. Aprīkojuma piegādi nodrošināja uzņēmums SIA “ISKADA” par EUR 5 425,40

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, tostarp Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets - EUR 49 913,20, no kuriem ES finansējums - EUR 44 921,88 , pašvaldības līdzfinansējums – EUR 4 9 91,32.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https:// www.eni-cbc.eu/llb/en 

 

 

Programmas logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība (bijušā Krustpils novada pašvaldība) ir iegādājusies apsildāmo telti, universālo visurgājēju jeb gatoru un piekabi.

Lai varētu operatīvi un kvalitatīvi veikt civilās aizsardzības pasākumus vides radītajās ārkārtas situācijās, vides un civilās aizsardzības dienests Jēkabpils novadā ir nodrošināts ar jaunu aprīkojumu – apsildāmo telti, gatoru un piekabi.

 

Apsildāma telts ārkārtas situācijas gadījumā nodrošinās īslaicīgu patvēruma vietu nelielam skaitam cilvēku, kā arī tā var tikt izmantota par krīzes vadības pasākumu operatīvo komandcentru. Universālais visurgājējs jeb gators ir paredzēts smagiem darba apstākļiem, kādi rodas ārkārtas situācijās, kad dabas apstākļu dēļ var būt būtiski traucēta pārvietošanās iespēja. Transportlīdzeklim ir paaugstināta kravas nesība, tas spēj piegādāt ātrāk un vairāk nepieciešamo lietu krīzes skartajām vietām un tieši šis aspekts ir viens no svarīgākajiem, lai samazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas.

Telts

Savukārt vieglās automašīnas piekabe paredzēta galvenokārt tam, lai krīzes situācijās operatīvi spētu nogādāt uz objektu iepriekš šī projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu – 4 dažādas jaudas ģeneratorus, ūdens mucu vai portatīvo degvielas transportēšanas tvertni.

Gators

Projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas.

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība – tagad Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projekta īstenošanas periods: 24.03.2020.-23.03.2022. Projekta budžets: Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17. Jēkabpils novada pašvaldības (bijušā Krustpils novada pašvaldības) kopējais projekta budžets ir 97 117,52 EUR, no tiem 10% - 9 711,75 EUR pašvaldības finansējums un 90% jeb 87 405,77 EUR ir ES finansējums.

 

Līva Stašule,

Jēkabpils novada projektu speciāliste

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies interaktīvo ekrānu ar programmatūru.

Interaktīvo ekrānu plānots izmantot savstarpējai komunikācijai un informācijas apmaiņai Jēkabpils novada pašvaldībai ar sadarbības iestādēm, bet ārkārtas situāciju gadījumos to plānots izmantot, lai operatīvi apzinātu esošo situāciju un modelētu rīcības plānus. Programmatūra nodrošinās ekrāna pārvaldību, kartogrāfiskā materiāla attēlošanu un riska situāciju modelēšanu.

Ekrāns

Projekta noslēguma fāzē Jēkabpils novada pašvaldībai tiek izstrādāts dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldības plāns, vadlīniju un ieteikumi sadarbības modeļu veidošanai par ārkārtas situācijas pārvaldību Zemgales reģionā, kā arī kartogrāfiskais materiāls vides ārkārtas situāciju koordinēšanai.

Projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas.

Projekta īstenošanas periods: 24.03.2020.- 23.03.2022. Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība – tagad Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projekta budžets: Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17.

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Programmas logo

Tiešsaistē iespējams noskatīties video lekcijas no mācībām “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām”, kas notikušas projekta nr. ENILLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE AREAS ietvaros.

Video lekcijās iespējams iegūt jaunas teorētiskas zināšanas par trim dažādām tēmām, kas būs noderīgas vides nozarē strādājošajiem. Sergejs Latņikovs Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu katedras docents vadīja lekciju “Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi”, kurā stāstīja par darbu ar bīstamām vielām, bonu piekabes komplektāciju, to uzstādīšanas paņēmieniem, darbu notikumu vietās. Dr. Biol. Gunita Deksne, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente, lekcijā “Cilvēkiem patogēnie parazīti atklātās ūdenstilpēs” klāstīja par parazītiem, kurus cilvēki var iegūt dzerot ūdeni un kuri cilvēkam uzbrūk ūdenī, piemēram, 1 / 2 Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldība http://jekabpilsnovads.lv reakciju “peldētāja nieze”. Savukārt Andris Vīksna Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centraprognožu un klimata nodaļas vadītājs lekcijā “Plūdu risku novērtējums / ierobežošanas pasākumi / rīcība plūdu situācijās” runāja par plūdu risku un to mazināšanu, iepazīstinot ar hidroloģiskiem, vizuāliem un meteoroloģiskiem novērojumiem, prognozēm, brīdinājumu un informācijas sistēmām, klimata pārmaiņām un to ietekmi Latvijā, kā arī par citiem ar plūdu risku saistītiem tematiem.

Visas minētās lekcijas iespējams noskatīties Zemgales plānošanas reģiona YouTube.com profilā: https://youtube.com/playlist?list=PLJUcFI4XQ3klvam8KAj_jwDEGu4psPru2 

Informācija sagatavota Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE AREAS ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus

Programmas logo

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) īstenotajā projektā “Secure Areas” izstrādāts Jēkabpils novada dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldību plāns, kā arī izglītojošs buklets skolēniem “Dodies droši dabā”.

Buklets

Jēkabpils novada dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldību plāna (turpmāk – Plāna) izpildes gaitā eksperti izmantoja dažādas metodes kā, piemēram, dokumentu analīzi un statistiskās informācijas apkopošanu, tomēr visnozīmīgāko pienesumu sniegušas tematiskās diskusijas ar pašvaldību speciālistiem. Kopumā notikušas deviņas tematiskās diskusijas – astoņās pārrunātas ārkārtas situācijas un izskatīti sagatavotie rīcības plāni, bet viena sanāksme veltīta, lai iepazītu Jelgavas pašvaldības operatīvā informācijas centra darbību un pieredzi.

Rezultātā izstrādāti vairāku risku pārvaldības rīcību plāni, kas kalpos kā algoritmi, kuri definēs principus, pēc kuriem katrā no situācijām pašvaldība pieņem lēmumus, piesaista resursus un nodrošina sadarbību ar operatīvajiem dienestiem. Iznākumā izstrādāti šādi rīcību plāni – plūdu vai palu draudiem, upju piesārņojuma gadījumiem, dzelzceļa un auto bīstamo kravu pārvadājumu riskiem, paaugstinātas bīstamības objektu riskiem, avāriju maģistrālajos vados gadījumiem, komunālo objektu un infrastruktūras risku pārvaldībai, kā arī ēku sabrukumu gadījumiem. Katram rīcību plānam sagatavota struktūra – apdraudējuma raksturojums, kritēriji draudu līmeņa noteikšanai, nepieciešamie resursi, kā arī trīs veidu pasākumi – preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas.

Savukārt buklets “Dodamies droši dabā” ir īss, viegli uztverams un vizuāli interesants ceļvedis jaunākā skolas vecuma bērniem, kas stāsta par drošu atpūtu kā dabā, tā arī pilsētas parkā. Buklets atgādina par drošību pie ūdens gan ziemā, gan vasarā, ugunsdrošību, sastapšanos ar dzīvniekiem, rīcību negaisa laikā un citām norisēm, ar kurām bērns var sastapties ārpus mājas. Buklets pieejams ŠEIT. 

Projekts nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība (līgums Nr. 1S-111). Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476, 17 eiro.

No 19. līdz 20. jūlijam Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē labo prakšu iepazīšanai vides pārvaldības jomā, kas tika organizēta projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” ietvaros. Kā vieni no apskates objektiem vizītes laikā tika iekļauti Jēkabpils novada pašvaldības objekti - Baļotes ezers, Jēkabpils pilsētas aizsargdambis.

19. jūlijā tika apmeklēts Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC), tikšanās laikā POIC pārstāvji prezentēja Jelgavas valsts pilsētas civilās drošības sistēmu, tika demonstrēta kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadības telpa.  Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem ir mazināt vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas, tālāk vizītes dalībnieki no Zemgales reģiona devās uz Aizkraukle novadu – Pļaviņu HES aizsargdambja, Daugavas upes uzpludinājuma apskati.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki Plaviņu HES

Savukārt Pļaviņās notika tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, kas dalījās pieredzē par plūdu novēršanas risinājumiem, uzskatāmi parādīja Daugavas krasta erozijas sekas un tā novēršanas risinājumus, tika apskatīts Pļaviņu aizsargdambis. Dienas otrajā daļā Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas pārstāvji organizēja aktivitāti Baļotes ezerā – prezentāciju par ezeru, tā apsaimniekošanu. Papildus pie Baļotes ezera, tika demonstrēta projekta “Secure Areas” ietvaros iegādātā tehnika, kura nepieciešamības gadījumā tiek izmantota dabas un vides risku novēršanai.

Jēkabpils novada pašvaldības prezentācija par Baļotes ezeru

20. jūlija rītā vizītes dalībnieki tika uzņemti Daugavpils pilsētas domē, kur attīstības departamenta pārstāvji prezentēja pilsētā īstenotos projektus, kas ir saistīti ar dabu un vidi. Daugavpils civilās aizsardzības speciālists pastāstīja par civilās aizsardzības procesu Daugavpilī. Daugavpilī tika apmeklēti tādi objekti kā, Latgales zoodārzs, kas īsteno dažādus zinātniskos un dabas aizsardzības projektus, esplanādes mitrāju, aizsargdambi.

Daugavpils pilsētas domes apmeklējums

Pieredzes apmaiņas turpinājumā tika apmeklēts Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centrs, tikšanās ar speciālistiem. Kā pēdējais apskates objekts pieredzes apmaiņas vizītē tika apmeklēts Jēkabpils pilsētas aizsargdambis.

Projekta budžets: Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17.

 

Projekts “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība

Informāciju sagatavoja:

Līva Stašule

Projekta vadītāja