Atbalsta grupa “Bērna emocionālā audzināšana”

Pakalpojuma mērķis: pakalpojums tiek nodrošināts ar preventīvu mērķi, lai palīdzētu vecākiem veicināt bērna emocionālo attīstību, labāk izprast savu bērnu un viņu vajadzības, palīdzēt mainīt bērna uzvedību, stiprināt ģimeni, kā arī uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības.

Pakalpojuma mērķa grupa: Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem,  kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam.
Pakalpojums ietver:10 grupas nodarbības pēc noteiktas bērnu emocionālās audzināšanas programmas.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir: Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.

Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

Lai saņemtu pakalpojumu lūgums sazināties ar savu ģimenēm ar bērniem sektora sociālo darbinieku vai Ģimenes atbalsta centra vadītāju.

 

Atbalsta grupa “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”

Pakalpojuma mērķis: Sniegt pusaudžu vecākiem teorētiskās zināšanas par pusaudža vecumposmam aktuālākajām tēmām un iespējamām grūtībām, kā arī nodrošināt psiholoģisko atbalstu audzināšanas procesā, sniedzot profesionālu psihologu palīdzību un citu vecāku atbalstu un pieredzi.

Pakalpojuma mērķa grupa: Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 10-18 gadiem.
Pakalpojums ietver: Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Nodarbības ir bez maksas. Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību cikla ietvaros notiek 10 nodarbības.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

  • Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem vecumā no 10-18 gadiem
  • Jēkabpils novadā dzīvojošām ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts, sakarā ar pusaudžu audzināšanu

Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

Lai saņemtu pakalpojumu lūgums sazināties ar savu ģimenēm ar bērniem sektora sociālo darbinieku vai Ģimenes atbalsta centra vadītāju.

 

Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Pakalpojuma mērķis: Pakalpojums tiek nodrošināts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām personām vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

Pakalpojuma mērķa grupas: Pilngadīga persona, kura  persona, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi draudus pielietot vardarbību.

Pakalpojums ietver: 16 individuālās psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības.
       Lai saņemtu pakalpojumu lūgums sazināties ar savu ģimenēm ar bērniem sektora sociālo darbinieku.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Pakalpojuma mērķis: Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību, reintegrēties sabiedrībā, atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās, intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.

Pakalpojuma mērķa grupa: No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.

Pakalpojums ietver:

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā);
  • personas dzīvesvietā psihologa individuālās konsultācijas 

Lai saņemtu pakalpojumu lūgums sazināties ar ģimenēm ar bērniem sektora sociālo darbinieku vai rakstīt uz e-pastu  ritma.rubina@jekabpils.lv