Transporta pakalpojums nodrošina personai pārvietošanās iespēju Latvijas Republikas robežās, lai nokļūtu uz dzīvesvietu, ārstniecības iestādi, sociālās rehabilitācijas institūciju, īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojuma saņemšanas uzsākšanai.

Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir

1) trūcīgai un maznodrošinātai personai, kurai noteikta invaliditāte, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai un nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

2)personai, kura objektīvu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu un VDEĀK nav izsniegusi atzinumu;

3)personai, kurai ar Dienesta lēmumu piešķirts īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā.

Transporta pakalpojums tiek piešķirts līdz pieciem braucieniem (nogādāšana no sākuma galapunkta līdz beigu galapunktam, ieskaitot gaidīšanas laiku) kalendārā gada laikā, no kuriem ne vairāk kā divi braucieni var būt ārpus Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas. Transporta pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Lai saņemtu transporta pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 22334077, 108.kab., iesniedzot iesniegumu vismaz trīs darbdienas pirms dienas, kad nepieciešams transporta pakalpojums.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"