Mēnešalga:
1700 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) izsludina konkursu uz Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora amatu (uz noteiktu laiku)

Direktora galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un nodrošināt Iestādes “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde” (turpmāk – iestāde) funkciju un uzdevumu pildīšanu;
 2. Vadīt iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 3. Pārvaldīt iestādes finanšu un citus resursus, rīkoties ar iestādes rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi un likumīgi;
 4. Izstrādāt un ieviest Jēkabpils novada kultūras piedāvājuma koncepciju;
 5. Plānot kultūras pasākumus dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades jomās un nodrošināt to īstenošanu;
 6. Nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti;
 7. Attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Jēkabpils novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 8. Noteikt iestādes amatpersonu un darbinieku pienākumus, kā arī atlīdzību, pieņemt darbā un atlaist no darba iestādes darbiniekus;
 9. Pieņemt lēmumus un to izpildu dokumentus, par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 10. Pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā un attiecībās ar privātpersonām un uzņēmējiem;
 11. Nodrošināt iestādes veikto publisko iepirkumu tiesiskumu;
 12. Veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, domes lēmumos.

 

 Prasības kandidātam:

 1. Augstākā izglītība sociālo zinātņu vai kultūras jomā;
 2. Pieredze vadošā amatā ar kultūras jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze;
 3. Zināšanas par iestādes darba organizēšanu (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par kultūras jomas procesiem;
 4. Pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 5. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un /vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

Amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 1. Stratēģiskās plānošanas prasme,
 2. Spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu pašvaldības mērķu sasniegšanu,
 3. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
 4. Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu,
 5. Spēja motivēt komandu;

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu, interesantu  un dinamisku darbu profesionāļu komandā;
 2. Izaicinošus darba uzdevumus;
 3. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1700 euro apmērā;
 4. Profesionālus, zinošus un pretimnākošus kolēģus;
 5. Veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 3 mēnešiem;

Pieteikumam jāsatur - motivēta pieteikuma vēstule, dzīves gaitas apraksts CV, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

Pieteikums līdz 2023.gada 14.aprīlim jāiesniedz Jēkabpils novada Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

Tālrunis informācijai 28447413

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz